Psi är är första bokstaven i grekiskans psyke (?, psi).

Psi innebär inom ramen för parapsykologi ett tolkningsfritt namn som hos medvetandeforskning syftar till ett förutsättningslöst studium på fenomen som antingen saknar eller påstås sakna vetenskaplig förklaring.

Psi definieras ibland som en situation där det finns ett samband (en korrelation), mellan en levande organism och omgivningen, som man anser inte kan förklaras med vår nuvarande kunskap om de sensomotoriska kanalerna.

Definitioner och förklaringsmodeller
När det gäller att förklara så kallade paranormala fenomen föreligger flera spår. De flesta filosofiska och redan grekerna sysslande med metafysik. Termen metapsykologi. dök upp under 1800-talet och användes då som begrepp för parapsykologi men begreppet metapsykologi har även andra betydelser se metapsykologi.

I modern tid föreligger olika förklaringar för paranormala fenomen där kvant är ett spår. [1]

En svårighet att förklara de paranormala fenomenen rör hur vetenskapen förhåller sig till de av Aristoteles stipulerade 5 sinnen och hur de ska kunna samverka med något som till synes ligger utanför det spektrat av dessa sinnen.

En definition kan då bli operationell. I enlighet med det nutida naturvetenskapliga paradigmet finns en uppfattning om att sensomotoriska kanalerna inte deltar i paranormala upplevelser. Situationen måste enligt denna definition vara sådan att alla sensormotoriska kanaler (som vi har kunskap om) mellan den levande organismen och den del av omgivningen vi studerar, skulle vara blockerade. Därmed förklaras att psi inte kan vara någon teori, utan en teknisk term för avsaknaden av en teori för sambanden. Mot detta står en rad andra definitioner

Matti Bergström finlandssvensk läkare, professor i fysiologi vid Helsingfors universitet och medlem i finska Vetenskapsakademin. Gav en förklaring Fantasin frodas mellan kaos och ordning, Dagens Nyheter 2007-08-16

Svenska medvetandeforskare som Jan Pilotti och Börje Peratt har också presenterat olika modeller som avser att förklara tillgången till information som förutsätter möjligen andra dimensioner, Pilotti [2], och andra sinnen än stipulerade fysiska sinnen, Peratt [Poster TSC 2014][3]

Idag tillerkänner vetenskapen människan minst 8 sinnen. Peratts modell består av 12 sinnen. [4] I detta finns också en protovetenskaplig teori om ett ”oberoende medvetande” som avser att förklara hur Psi kan vara möjligt.

Länkar

1) Brian Miller, Quantum Theory and paranormal psychology, LÄNK

Etzel Cardeña (Author, Editor), John Palmer (Editor), David Marcusson-Clavertz (Editor) Parapsychology: A Handbook for the 21st Century, LÄNK

2) Jan Pilotti. Conscious Spacetime. An outline to experiential monism. In The mysteries of Consciousness. Essays on Spacetime, Evolution and Well-Being.Fredriksson I. ed. McFarland. 2014 Forthcoming

3) Börje Peratt, On the Origin of Consciousness – A Personal Experience on the Interaction of Mind and Body (LINK). Universal Journal of Psychology 4(1): 47 – 62, 2016 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ ujp.2016.040105

4) Börje Peratt, Tolv Sinnen, 2012, Visam, Länk