Administratörerna på Vetapedia eller tillhandahållaren av webbplatsen Vetapedia har inte ansvar för vad som postas av andra besökare på Vetapedia.

Den som postar en text på Vetapedia har ansvaret för sin egen text.

Texterna som postas på Vetapedia får inte bryta mot någon svensk lag. Om du postar en text som bryter mot svensk lag är du ensam ansvarig för det och kan bli åtalad och prövad i en svensk domstol.

Vetapedia tar avstånd från alla extremistiska, religiöst obalanserade, politiskt färgade och ekonomiskt styrande poster i uppslagsverket. Vetapedia ska inte innehålla poster som tar upp högerextremistiska ideal eller förskönande beskrivningar av historiska personer eller händelser som kan anses väcka anstöt mot någon särskild folkgrupp. Vetapedia hänvisar besökare till t ex Wikipedia, Metapedia eller andra uppslagsverk på internet för att ta del av den typen av information.

Bilder får endast laddas upp i Vetapedias poster om upphovsrätten tillåter det.