Professor Jan Waldenström, Malmö, fick riksdagens uppdrag att utreda och formulera ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och enligt den lag som antogs av riksdagen 1982 gäller följande:

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Denna övergripande och allmänna betydelse av lagen utgör ett säkerställande av individens rätt att forska och använda sig av vetenskapens olika metoder och samtidigt är det en utmaning mot den falang som vill ha makten att bestämma inte bara över vad vetenskap är utan även vems beprövad erfarenhet som ska gälla.

Kritik

Kritik har riktats mot myndigheterna, IVO (Institutionen för vård och omsorg), till en del Socialstyrelsen och även HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) som har frångått den ursprungliga lagen och givit sig själva tolkningsföreträde.

Myndighetsmissbruk

I praktiken riskerar myndigheters auktoritära användande av begreppet att leda till myndighetsmissbruk.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har också tidigare fått omfattande kritik för att man lyssnat på myndigheter (IVO) som använt begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att så småningom få läkare dömda för brister som i praktiken inte räcker för att bli betraktade som annat än marginella avsteg. För sådana avsteg riktar man normalt sätt en anmärkning eller ett påtalande.

Lagens ursprungliga mening har förändrats till ett begrepp som kan missförstås som juridiskt bindande och som enligt myndigheters självpåtagna tolkningsrätt bestäms och styrs av dem som utses som experter. I praktiken kan således en person som inte förstår en forskare eller som är motståndare till en läkare få ensidig makt att avgöra det juridiska utfallet.

Se också diskussionen i Läkartidningen: Svårt att definiera beprövad erfarenhet (Agneta Borgström, 2007-01-24 nummer 4 ). Torsten Mossberg anser att det aldrig går att ringa in exakt vad beprövad erfarenhet står för – ”det ligger utanför det exakta och vetenskapliga”.  Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, tycker att begreppet ibland är svårt att tolka. Han översätter det med empirisk kunskap.  Anders Hernborg, distriktsläkare ifrågasätter begreppet. Han säger att det alltid kommer att finnas ett »gap« där det saknas strikt vetenskapligt underlag för mycket av det läkarna gör.

Bertil Wosk skriver så här (Länk):

– ”Det är viktigt att definiera vad man menar med ett begrepp annars kan det betyda vad som helst och då hamnar vi mer inom facket religion än inom vetenskap. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har aldrig fått någon exakt definition. Den bästa definition vi har idag är Socialstyrelsens definition som svar på en fråga ställd av docent Rune Eliasson i juni 2012. På frågan om hur de definierar vetenskap och beprövad erfarenhet svarar Socialstyrelsen följande: ”Vetenskap och beprövad erfarenhet är vad vissa ledande företrädare för olika discipliner vid viss tid och på viss plats anser vara vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är en cirkeldefinition utan meningsfullt innehåll som enbart fyller funktionen att ge etablissemanget ett verktyg för att hålla alternativmedicin borta.

Börje Peratt skriver så här (Länk):

Myndigheter har sedan föreningen Vetenskap och Folkbildning startade utsatts för påtryckningar från en politisk rörelse som vill hävda att det endast finns en slags vetenskap vilket står i strid med hela den vetenskapliga världen och dess bruk av flera metoder för att beskriva, förstå och bilda kunskap kring olika fenomen.

Denna politiska rörelse har i Sverige blivit ett propagandavapen vars fanatism tillåtits prägla både forskningsinstitutioner och myndigheters agerande och man har via förvillarpriset även lyckats domptera journalister och media. Se VoF och årets förvillare