Vetenskap är ett begrepp som innebär organiserad, verifierbar kunskap. Den bygger på ett system att skaffa kunskap som kännetecknas av empiri (undersökningar), observationer, tester och experiment som ska kunna återupprepas (replikeras).

Filosofer om vetenskap

Här följer ett försök att sammanfatta dagens ståndpunkter inom vetenskapsteori baserad på inledningen i Boyd, R., Gasper, P. and Trout, J.D. – The Philosophy of Science. ISBN: 9780262521567.

Kärnan är att dagens konsensus inom vetenskapsteori bygger på, och är mer komplex än, den äldre positivistiska uppfattningen.

De seriösa alternativen inom vetenskapsteorin är enligt Boyd et al.:

 • vetenskaplig realism.
 • post-positivistisk empiricism.
 • neo-Kantsk konstruktivism.

Det betyder att alternativen är:

 • observationer ger en bild av verkligheten.
 • vetenskap bygger, grovt sett, på observationer som kan verifieras.
 • hur vi uppfattar världen beror på våra överenskommelser.

Dessutom framför författarna:

 • Vetenskapliga begrepp och metoder är teoriberoende.
 • Varje teori inom vetenskaplig kunskap måste omfatta åtminstone något naturalistiskt element.
 • David Humes kausalitetsbegrepp är inte nödvändigtvis korrekt.
 • Biologi och psykologi behöver inte nödvändigtvis omfattas av samma filosofiska teorier som inom fysik.

Naturvetare om vetenskap

 • Naturvetare tycks inte arbeta efter en strikt definition om vad som är vetenskap.
 • Naturvetare anser att vetenskap är verksamhet enligt ”den vetenskapliga metoden”.

Referens

Källa: Paul Perssons definitioner som de återges på hans webb Vetenskapsteori.se

Kritik mot Wikipedias post om vetenskap

Text utarbetas…