Skatteplanering kan stå för ett aktivt planerande för att betala mindre i skatt, men det kan även stå för att planera hur skatt ska fördelas, något som inte är en möjlighet för de flesta skattebetalarna i världen. I framtiden kan det dock ha realiserats system med demokratisk skatteplanering som gör det möjligt för skattebetalare att avgöra vart pengarna ska gå inom statsbudgeten.

Skatteplanering för att få så låg skatt som möjligt är normalt inte olagligt. Olaglig skatteplanering kallas snarare skattefusk eller skattebrott.

En form av omoralisk skatteplanering kan vara att en Stat placerar pengarna på ett sätt som inte överensstämmer med folkviljan. Skatteplanering kan, trots sin laglighet, väcka moralisk indignation tex om en Stat eller skattebetalare använder skattepengar på ett för endera parten ej önskvärt sätt.

Det finns i Sverige en särskild lag, kallad skatteflyktslagen, som säger att ett förfarande som är formellt lagligt kan anses olagligt om det bryter mot skattelagens anda. Det finns för att täppa till kryphål som kan finnas.