Alternativet till Wikipedia

Kategori: Psykologi Sida 2 av 5

Konstruktiv alternativism

Konstruktiv alternativism: constructive alternativism [k?n?str?kt?v ?:l?t?:n?t?v?z?m].

Begrepp hos George Kelly (1905-1967), som använts för att betona skillnad i olika sätt att uppfatta företeelser, händelser och situationer.

Vårt sätt att uppfatta historiska händelser, politiska och religiösa åskådningar och situationer vi blir vittne till i vardagen med mera, varierar både hos var och en av oss och växlar kraftigt mellan olika människor. Våra uppfattningar är enligt Kelly konstrukter (mentala konstruktioner) som vi använder för att bilda mening i det vi ser och upplever.

Därför är det enligt Kelly viktigt att vi övar oss i alternativseende, så att vi få bästa möjliga sammanhang i vår verklighetsuppfattning och tolkning av det som vi tar del av och är med om. Det är det som är konstruktiv alternativism.

Referens
Psykologiguiden

Sociopati

Sociopati är en informell term som hänvisar till ett mönster av antisocialt beteende och attityder. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är sociopat närmast representerat som antisocial personlighetsstörning (Antisocial Personality Disorder, APD). LÄNK Psychology Today.

Även om begreppet används omväxlande, har termerna ”sociopat” och ”psykopat” åberopats för att indikera olika saker. Enligt psykolog och neurolog Kent A. Kiehl avser ”sociopat” en person med antisociala tendenser som tillskrivs sociala eller miljömässiga faktorer, medan psykopatiska drag är mer medfödda. En kaotisk eller våldsam uppfostran kan tippa skalorna för dem som redan är predisponerade att uppföra sig psykopatiskt.

Den nuvarande strategin att definiera sociopati och relaterade begrepp är att använda en förteckning med avgränsade kriterier. Den första listan utvecklades av Hervey Cleckley (1941), som är känd som den första personen att beskriva tillståndet i detalj.

En person som passar in på dessa kriterier räknas som en psykopat eller sociopat.
Det finns idag flera sådana listor i bruk. Den vanligaste kallas PCL-R reviderade (PCL-R), som utvecklats av Robert Hare och hans kollegor. En alternativ version utvecklades 1996 av Lilienfeld och Andrews, som kallas ”psykopatisk personlighet” Inventory (PPI).

Världshälsoorganisationen listar en liknande kategori som man kallar ”Antisocial personlighetsstörning.” Men den har bredare kategorier än APD. Kategorin psykopat ses som ingående i denna kategori men betydligt färre anses ha störningen psykopati, så att endast ungefär en av fem människor med APD kan betraktas som en psykopat (Kiehl och Buckholtz, 2010).

Svårigheten att skilja sociopati från psykopati kan exemplifieras med denna länk: How to Spot a Sociopath

Källor

Differences Between a Psychopath vs Sociopath LÄNK

Sociopath vs. Psychopath: What’s the Difference? LÄNK

Birbaumer, N, Veit, R, Lotze, M, Erb, M, Hermann, C., Grodd, W., and Flor, H. 2005. Deficient fear conditioning in psychopath: a functional magnetic resonance imaging study. Archives of General Psychiatry 62: 799-805.

Cleckley, Hervey. 1941. The Mask of Sanity. C. V. Mosby Co.

Hiatt KD, Schmitt WA, Newman JP. 2004. Stroop tasks reveal abnormal selective attention among psychopathic offenders. Neuropsychology 18:50–9.

Hare, RD. 1993. Without Conscience. Guilford Press: New York, NY.

Lilienfeld SO, Andrews BP. 1996. Development and preliminary validation of a self-report measure of psychopathic personality traits in noncriminal populations. Journal of Personality Assessment 66:488–524.

 

 

Narcissism

Narcissism, med det menar man oftast narcissistisk personlighetsstörning fast narcissism i sig själv kan beteckna en naturlig utvecklingsfas hos barnet.

Sigmund Freud använde termen för att beteckna en tidig fas i personlighetens utveckling. Sålunda en naturlig fas i barnets utveckling.

Termen kommer från namnet på den grekiska mytologiska figuren Narcissus, en vacker yngling som blev förälskad i sin spegelbild när han såg den för första gången i en källa.

Narcissism har inom psykiatrin bedömts som ett sjukligt tillstånd, en narcissistisk personlighetsstörning och finns fortfarande upptagen såsom ett sådant i den år 2000 utgivna upplagan av de amerikanska psykiatrikernas förbunds standardverk Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR)

Förslag om borttagande av narcissism som specifik sjukdomsdiagnos lades av APA:s arbetsgrupp inför den femte upplagan av DSM, med utgivning år 2013. Men än så länge används begreppet.

Sida 2 av 5

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén