Den ursprungliga formuleringen av innehållet i ”transpersonell psykologi” hänvisas ofta till en av Freuds elever Roberto Assagioli. Men även Carl Gustav Jungs utforskande av det andliga och kollektiva medvetandet har betydelse för utvecklingen av en psykologi som kom att bryta mot den dåtida akademiska skolan vars inriktningar grundades i naturvetenskapligt synsätt.

I de, oftast brevledes, diskussioner mellan Assagioli, Freud och Jung utkristalliserades efterhand skillnader som ledde till att både Assagioli och Jung bröt med Freud. Enligt Assagioli står Jungs analytisk psykologi nära Assagiolis psykosyntes. [1]

Idéer för en humanistisk psykologi och embryo till transpersonell psykologi indikeras då Jung 1929 formulerade begreppet ”die überpersonliche” (bortanför eller högre än det personliga). Både Assagioli och Jung ansåg att den andliga nivån hade stor betydelse för mänsklig existens. [1] Assagiolis modell över medvetandets struktur som tillstår förekomsten av transpersonella upplevelser kan i denna kontext ses som ett första steg mot en transpersonell psykologi. [2]

Assagioli delade med Jung insikten om att psykiska symtom kan utlösas av andliga dynamik. Sådana medvetandefenomen kan upplevas som förvirrande och skrämmande. Begreppet ”spiritual emergency” (själslig nödsituation) myntades av Christina och Stanislav Grof. Med rätt bemötande och insikt kan sådana upplevelser innebära ett genombrott mot en mer expanderad världsbild. [3,4]

Bland övriga tänkare som skapat plattform för förståelsen av transpersonella upplevelser och transpersonell psykologi finns William James, Abraham Maslow, Ken Wilber (engelska Wikipedia), Christina och Stanislav Grof. [5,6]

Emanuel Swedenborg (1688-1772) var en svensk vetenskapsman såväl inom naturvetenskap som humanistisk vetenskap, med inriktning på transpersonell psykologi (även om det begreppet inte fanns då). Han var också filosof, bibeltolkare, teosof och teolog. Swedenborg betraktas som ett universalgeni och hans innovationer och politiska aktiviteter har imponerat på omvärlden, men hans andliga själsresor och samtal med änglar har ifrågasatts och diskuterats av bland annat Immanuel Kant (1724-1804). Samtidigt har Swedenborg uppvisat bevittnade exempel på prekognition och remote viewing som kritikerna inte kunnat förklara.

Transpersonell psykologi är en akademisk disciplin, inte en religiös eller andlig rörelse. British Psychological Society, Storbritanniens motsvarighet till American Psychological Association (APA) grundade en Transpersonell psykologi-sektion 1996.

Referenser
1) C. G. Jung and Psychosynthesis, by Roberto Assagioli
2) 1965 – Assagioli, R. ”Psykosyntes : grundläggande principer och tekniker”. Mareld Böcker | Utg. 2006
Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings by Roberto Assagioli ISBN 0-9678570-0-7 (English)
3) 1990 – The Stormy Search For The Self: A Guide To Personal Growth Through Transformative Crisis, Stanislav Grof och Christina Grof
4) David Lukoff vid Sofia University
5) 1984 – Ancient Wisdom And Modern Science, Stanislav Grof,
6) 1994 – The Thirst For Wholeness: Attachment, Addiction And The Spiritual Path, Christina Grof