Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning. Humanismen är på det sättet odogmatisk

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Mänskliga rättigheter utgår från visionen om människan som en fri, rättvis och empatisk varelse. Humanismens ambition är att lösa missförstånd, motsättningar och konflikter utifrån respekt och dialog.

Den traditionella humanismen erbjuder helhetssyn och accepterar att holismen är större än de sammansatta enskilda delarna. Detta bör avspegla sig i alla sammanhang.

Värdegrunden ovan kommer från föreningen Humanism och Kunskap – Läs mer

Denna värdegrund skiljer sig från antihumanismen som idag är organiserad under täckmanteln humanism men som i själva verket är organiserad i skeptikergrupper som visat sig vara pseudoskeptiker med sin värdegrund inom nyateism.

De utgör också åsiktspolis (Wikipediaguerilla) på Wikipedia där man beskriver Humanist på följande vis:

  • personer som verkar inom humaniora, som består av skönlitterär forskning, historia och andra så kallade humanistiska vetenskaper. (KOMMENTAR: Korrekt)
  • personer som är medlemmar i eller sympatiserar med förbundet Humanisterna med livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik,rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder
    (KOMMENTAR: dylika inskränkningar och ställningstaganden är antihumanism)
  • personer som har en allmän humanistisk inställning med betydelsen medmänsklig, eller ordet human som betyder ungefär tillmötesgående och medkännande. (KOMMENTAR: Korrekt men detta återfinns inte hos antihumanism som snarare har en pseudoskeptisk och intolerant attityd)
  • personer under renässansen som hävdade att människor är naturligt jämlika och idén om ett allmänt människovärde.” (KOMMENTAR: Korrekt men detta återfinns inte hos gruppen antihumanister och pseudoskeptiker som ikläder sig rollen som humanister).

Här bekräftas således svart på vitt att antihumanister på Wikipedia definierar humanist. Försök gärna ändra på denna skrivning på Wikipedia.

Se antihumanismens föreningar.

Mänskliga Rättigheter