Helandevård bygger terminologiskt på begreppen helande och vård.

Engelskans Health care kan översättas till hälsovård men på svenskan också sjukvård.  Ortodox skolmedicin har blivit utgångspunkten i modern tid men ursprungligen finns teorier och kunskaper såsom Are Waerlands biologiska medicin. [1]

I engelskan används healing och care ibland gemensamt för att tydliggöra innebörden av vård med en emotionell, terapeutisk och även andlig innebörd. (Healingcare)

”deep emotional pain as a result of wounds from the past.”
– djup känslomässig smärta som en följd av sår från det förflutna.

Detta kan antyda att begreppet helande har ett kristet ursprung men det är alltför begränsat. Helandevård kan även gälla miljö, arkitektur, färg och form. [2][3][4]

Roger Ulrich, gästprofessor vid Chalmers menar att ”Helande hus minskar stress och belastning i vården”.[5] Föregångare på området lär vara antroposoferna, Arkitektur med patienten i fokus.

Antroposofisk miljöteori har vetenskapligt prövats och befunnits vara läkande. Forskargruppen bakom Karolinska Institutets ALADDIN-studien har visat att barn uppväxta i en antroposofisk miljö är mindre allergiska än andra barn. LÄNK

Wikipedia har nedlåtande valt att formulera Helande som helbrägdagörelse.

..innebär i traditionell bemärkelse detsamma som botande av sjukdomar, men brukar avse botande på övernaturlig väg, det vill säga en typ av under. Ett nyare besläktat begrepp är healing.

Wikipediadefinitionen visar att man inte förstår begreppen och låter en okunnig pseudoskepticism gälla.

Helandevård omfattar även fysisk och psykologisk terapeutisk behandling med olika inslag av meditation, massage, fysisk rörelse och musik, dessa är centrala inslag i asiatisk helandekonst och även i ursprungsbefolkningars healing. Vårdguiden deklarerar att ”Rörelse är livsviktigt” och många studier vittnar om dess betydelse för tillfredsställande mentalt och fysiskt tillstånd.

”Helandevård kan omfatta all holistisk medicin, garanterat oskadlig som syftar både till förebyggande och behandlande vård och där kan ingå naturmedicin och komplementär medicin i samverkan med skolmedicinens hälso- och sjukvård.” (Börje Peratt)

Önskan om helhetssyn har en central plats inom den ursprungliga läkaretikens värdegrund såsom den formulerats av Hippokrates och som den kommer till uttryck i Läkaruppropet.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!

Helandevård omfattar både synen på människans som en helhet, där människans djupare medvetandetillstånd inkluderas (transpersonell medicin) och där alla delar påverkar helheten samt verbet helande – göra hela organismen hel igen och inte endast behandla delar.

Utvecklingen mot en integration av helande metoder också inom sjukvården är orienterad mot  integrativ medicin med det senare menas ett stort antal alternativa och komplementära behandlingsformer. Men problemet kan bli att man ser andra former och metoder som lägre rankade komplementärer och inte som nödvändiga för att kunna skapa en helhet.

Exempel på sådan samverkan sker vid Vidarkliniken i Järna. Där kallas det antroposofisk medicin.

I helandevården ingår komplementära metoder, tekniker som akupunktur och healing, naturprodukter, örter, medicinalväxter och preparat som är rimligt garanterat befriade från skadliga biverkningar och utan risk för att patienten ska drabbas av sjukdom.

Heilarzt (tyska för ”Helandeläkare”) är var länge en slags husläkare i Tyskland och Österrike men mer eller mindre försvann under nazistisk förföljelse. [6][7]

En sekulär, universell och allmängiltig beskrivning på ”helandevård” görs av Börje Peratt som kan sägas ha myntat den svenska sammanstavningen [8][9|[10].

Referenser

1) Eva Olsson, Waerlands Värld – livsstilen som fortfarande gäller! Tidningen Hälsa 4 nov 2010

2) Forskning Framtid Länk Utformning av vårdavdelning

3) David Hammarberg, Den fysiska vårdmiljöns betydelse för vårdtagare Litteraturöversikt PDF Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng OM5250

4) HELANDE NYSKAPANDE MILJÖER INOM DEN RÄTTSPSYKIATRISKA VERKSAMHETEN TILL STÖD FÖR EN PERSONCENTRERAD VÅRD I VÄSTRA GÖTALAND Länk

5) Ragnhild Larsson, 14 december 2012, Helande hus minskar stress och belastning i vården, Länk

6) Heilarzt

7) Handbuche Heilarzt

8) Helandevård och beprövad erfarenhet, Börje Peratt Utforskaren, 20150325

Vid sökning på Google fanns inte begreppet helandevård detta datum 20150325 [7]
Vid sökning på Google fanns begreppet helandevård detta datum 20150402 [8] således efter publiceringen.

9) Skärmdump Google 20150325 nedan:

Helandevård på google 25 mars 2015

Helandevård på google 25 mars 2015

10) Skärmdump Google 20150402 nedan:

Helandevård på Google 2015-04-02

Helandevård på Google 2015-04-02