Administratörerna på Vetapedia eller tillhandahållaren av webbplatsen Vetapedia har inte ansvar för vad som postas av andra besökare på Vetapedia.

Den som postar en text på Vetapedia har ansvaret för sin egen text.

Texterna som postas på Vetapedia får inte bryta mot någon svensk lag.

Vetapedia tar avstånd från alla extremistiska, religiöst obalanserade, politiskt färgade och ekonomiskt styrande poster i uppslagsverket. Vetapedia ska inte innehålla poster som tar upp vänster. eller högerextremistiska ideal eller förskönande eller förfulande beskrivningar av historiska personer eller händelser som kan anses väcka anstöt mot någon särskild folkgrupp.

Bilder får endast laddas upp i Vetapedias poster om upphovsrätten tillåter det.