Are Waerland föddes 1876 i Finlands svenskbygder. Av egen sjukdomserfarenhet insåg han hur det ofta går fel om vi som passiva objekt överlåter ansvaret för vår egen hälsa till läkarna, till sist är det bara vi själva som kan ta ansvar för vår hälsa, först då kan vi bli herrar över vårt eget hälsoöde – och därmed vårt livsöde.

Waerlands teser om sjukdomars uppkomst och botande stod i kontrast mot dåtidens medicin och gör så i ganska så hög utsträckning fortfarande. Ett betydelsefullt undantag är ca 250 läkare organiserade i vad som tidigare hette Svensk Läkarförening för Biologisk Medicin men som bytt namn till Svensk Läkarförening för Komplementär Medicin.