Thomas av Aquino Wikipedia som levde under 1200-talet kan jämföras med Thomas tvivlaren Wikipedia som levde vid tiden för Kristus.  De levde under olika århundraden men har det gemensamt att de rörde sig inom fältet att bevisa Guds existens även om det i Thomas tvivlarens fall tar sin utgångspunkt i tvivel på Jesus uppståndelse.

I skriften ”Summa theologica” angav Thomas av Aquino fem ”vägar” att bevisa Guds existens på. Det var dels tre varianter av det kosmologiska gudsbeviset:

1. Det måste ha funnits en ”första rörare” som satte igång all rörelse;

2. Varje verkan har en orsak och följaktligen måste det finnas en första Orsak som vi kallar Gud;

3. ”Det måste finnas en Gud som existerar med nödvändighet i kraft av sig själv, för om det inte finns någonting som existerar med nödvändighet, så finns det ingen grund för att allt det enbart möjliga existerar”

4. Naturens skenbart planmässiga och ändamålsenliga ordning visar att det måste finnas en gud som har ordnat naturen

5. Eftersom det finns olika grader av fullkomlighet i tingen måste det existera något som är maximalt sant, gott och värdefullt, dvs Gud.