Svenska Filminstitutet bildades 1963 under ledning av Harry Schein och ligger i Filmhuset på gärdet. Målet var att stärka och utveckla svensk film.

Filminstitutets uppdrag är att stödja produktion, distribution och visning av värdefull film, att bevara och tillgängliggöra det svenska filmarvet, stötta utbildning av filmarbetare och representera den svenska filmen internationellt. Filminstitutets styrelse utses av Sveriges regering och verksamheten regleras i Filmavtalet upprättat mellan staten, SVT, TV4 och den svenska filmbranschen, och via det årliga regleringsbrevet från Kulturdepartementet.