Psykologisk orientering är en lösningsmetod för komplexa livsproblem olika former. Metoden grundades i mitten på 2000-talet av Anders Tedestrand. Psykologisk orientering är inte en traditionell psykologisk terapiform där samtalet är verktyget. Det är inte heller en del av alternativmedicinen i de former som hittills uppstått. Psykologisk orientering är grundad i den princip som utvecklats för att lösa komplexitet inom en rad olika områden när människan med sin begränsade förmåga att hantera stora mängder information eller byggstenar alltid behöver någon form av visuell överblick i någon form för att hantera och ordna upp komplexiteten (se även komplexiologi).

Formen Psykologisk orientering av psykologiska problem har i motsats till den traditionella psykologin lösningen klar redan innan start av terapin eftersom Psykologisk orientering innebär att en visuell överblick utvecklats genom Anders Tedestrands egen långa och komplicerade livsprocess.  Anders Tedestrand tillbringade ca 3 år i intensiv behandling med  de mest kända metoder som används idag utan att närma sig lösningen för sina komplexa problem. Anders Tedestrand utbildades, handleddes och arbetade även psykoterapeutiskt med kognitiv, systemisk och cybernetisk psykoterapi på ett behandlingshem vilket inte heller gav den lösning som krävs för att själv lösa grunden till de problem som präglats in i systemet.

Förutom det är Anders Tedestrand både behandlad- och utbildad i 12-stegsmetoden som inte heller kunde ge den lösning som komplexa problem kräver,

Psykologisk orientering ger ovanligt snabbt möjlighet till att lösa olika former av psykologiska problem och olika former av missbruksproblem. Problemen blir lösta i flertalet av fallen eftersom den visuella överblicken inte gör skillnad på problemen, utan ger lösningen konsekvent som löser upp och ordnar komplexiteten. Det kan liknas vid röntgenbilden för kirurgi eller orienteringskartan för orienteringen, den visuella överblicken ger en fungerande avbild av  terrängen/problemet som ska lösas, återskapas eller byggas upp. Terrängen eller problemet är inte avgörande alls utan den visuella överblicken av terrängen är avgörande för om- och hur problemet/processen ska lösas effektivt.

Anders Tedestrand har också i sin utvecklingsprocess analyserat hur människan löser komplexitet och kommit fram till att det alltid krävs en visuell överblick, som dessutom är möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet. I psykologins fall patienten. I kirurgins fall kirurgen och så vidare inom 1000-tals olika områden där vi bevisligen kan se att det område som nått komplexiologinivå som är kontexten när problemlösnings-sammanhanget tillförts den visuella överblicken löser problemen genom det stöd den visuella överblicken ger människan.

Psykologisk orienterings visuella överblick kan också enkelt kalibreras om till andra områden där komplexitet behöver förklaras, förstås och lösas på ett mer optimalt sätt. Politikens och pedagogikens område är exempel där den visuella överblicken sannolikt kan användas inom många olika områden. Anders Tedestrand har idag utvecklat fler visuella överblickar med samma grundstruktur, bland annat en visuell överblick för att lösa mobbningsproblematik inom skola och arbetsliv.

Psykologisk orientering är utvärderad av forskare vid Linköpings universitet, metoden är vid utvärderingstillfället benämnd Tedestrand-metoden:

Externa länkar

Sammanfattning: Psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Hela utvärderingen: Psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf