Prekognition [latin: pre=före, cognitio=kunskap] betecknar en psykisk förmåga eller tillfällig uppenbarelse att förnimma framtida skeenden. Det är inte samma sak som slutsatser som skulle kunna härledas till intuition vilket är en logisk/emotionell process baserad på kunskap och ett fåtal men avgörande fakta.

Prekognition innebär att man anar (preintuition) eller i hörbar klartext (klarhörande / clair audience) eller som en inre bild (klarsyn / clair voyance) får besked om en framtida händelse, att något kommer att ske utan att ha tillgång till andra observerbara signaler för det. [1]

Prekognition om händelser i framtiden som bekräftats är enligt Börje Peratt det starkaste beviset för ett oberoende medvetande [1] eller som Med. Dr Larry Dossey uttrycker det Nonlocal mind således ”ickelokalt medvetande eller sinne” [2].

Dr Keith Hearnes menar att prekognition kan uppträda i olika medvetandetillstånd såsom: 1)Vakentillståndet 2) det hypnagoga tillståndet 3) dröm och 4) uppvaknande.[3]

Diskussion om prekognition som paranormal (ESP) företeelse LÄNK

Referenser

1) Peratt, B (2012) Tolv Sinnen, Visam (Länk)
2) Why Consciousness is Not the Brain by Larry Dossey (Länk)
3) Hearne, K. (1989) Visions of the Future. Aquarian Press.