Preintuition [Latin: Pre=före, intueri=åskåda] ett nyskapat begrepp av Börje Peratt första gången presenterat i boken Försök Igen (per review 2010) [1].

”Före förnuft” är en motpol till ”kontraintuition” (mot förnuft). Preintuition är en föraning som föreslår en handling eller åtgärd på en övermedveten nivå, utan objektiva signaler. Man kan också kalla det en förmedveten nivå, eftersom det ibland sker utan att man initialt är medveten om vad man gör eller varför.[2]

Jämförelse med snarlika begrepp
Intuition är slutsatser och handlingar som baserar sig på kunskap, erfarenhet och kompetens.[3]
Prekognition är varseblivning (ljud, bild eller förnimmelse) av kommande händelser men innehåller i sig ingen slutsats eller uppmaning till handling. En aktivitet kan bli resultatet då prekognitionen analsyserats, förståtts och accepterats, vilket kan ta lång tid jämfört med effekten av preintuition som ofta ger omedelbar handling.

Prefysisk (Pre physical). Neurologen och hjärnläkaren Eben Alexander skriver i sin bok ”Från Himlen och tillbaka” om sin nära döden-upplevelse (sv översättning 2014):

Sann tanke är pre-fysisk. Detta är tankenbakom-tänkandet som är ansvarig för alla genuint påföljande val vi gör i världen. Ett tänkande som inte är beroende av linjär [logisk] härledning av slutsatser, men som rör sig snabbt som blixten, gör sammankopplingar på olika nivåer, och sammanför dem [i giltiga slutsatser].

True thought is pre-physical. This is the thinking-behind-the-thinking responsible for all the genuinely consequential choices we make in the world. A thinking that is not dependent on linear deduction, but that moves fast as lightning, making connections on different levels, bringing them together. (Location 1151)

Preintuition och prekognition liksom prefysisk förutsätter ett oberoende medvetande eller med Larry Dosseys termer ett ”ickelokalt sinne” (Nonlocal mind).

Referenser

1) Peratt, B. (2012) Tolv Sinnen, Visam, Libris 16092040. Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1
2) Peratt, B. Succébo – Fröet till Framgång (april 2011), Visam. Libris 12158205. ISBN 978-91-977880-1-4
3) Dreyfus H, Dreyfus S. (1986) Mind over Machine. The Power of Human Intuition
and Expertise in the Era of the Computer. New York: The Free Press;