Karolinska Institutet (KI) i Stockholm fick 2005 en donation på 43 miljoner kronor för att studera ”integrativ medicin”, det innebär alternativmedicin som skulle kunna integreras i svensk sjukvård.

Avtalet undertecknades den 9 juli 2005 av Harriet Wallberg-Henriksson (rektor) samt Barbro Osher och det stipulerar:

”Stiftelsen är hoppfull om att Osher Center bidrar till att förändra hur medicinen praktiseras genom att överbrygga världar av konventionell och alternativ medicin. Det antas att Osher Center kommer att genomföra ett tredelat program som forskar på resultat och kostnadseffektivitet av kompletterande och alternativa helande metoder; utbildar läkarstudenter, vårdpersonal och allmänheten om hur effektiva dessa metoder är; och skapar en ny modell för patientvård som betonar läkningen av hela människan. ”

Det poängteras i avtalet att donationsmedlen endast får användas för dessa syften.

Referensgruppen för Osher Centrum bestod 2008 av professorerna Karin Harms Ringdahl, Carl-Erik Nord samt Hans Wigzell. Året därefter tillkom även Gerhard Andersson.

Professor Martin Ingvar tillsattes som ledare för projektet.

Kritik

Efterhand visade det sig att man i princip inte genomfört något av de utlovade målen. Istället hade Martin Ingvar fallit till föga för kritik från Vetenskap och Folkbildning som genom sin dåvarande ordförande Jesper Jerkert hotade Martin Ingvar med att han borde undvika att framstå som ”omdiskuterad och ifrågasatt person”. [Jesper Jerkert, Integrativ medicin vid Karolinska institutet – några ord på vägen, Läkartidningen nr 37, 2005 volym 102 Länk pdf ]

Projektets medel gick istället till kritik mot Integrativ medicin och till att undergräva sådana alternativ.

Undersökning av Osher Centrum

Johan Thyberg vid KI presenterade 1 mars 2010 en granskning av Osher Centrums verksamhet. Han bekräftar misstankarna att donationen inte använts på rätt sätt.

Thyberg beskriver referensrapporterna som Osher Centrum producerat som schablonmässiga och mycket kortfattade. Martin Ingvar rapporterar direkt till KI:s rektor samt en Co-Director vid namn Mats Lekander. Ingvar och Lekander är också ledare för de två forskargrupper som byggt upp centret. Den akademiska personalen bestod 2008 av sju seniora forskare, fem post-doctors och 12 doktorander. Året därefter minskade antalet till sju, tre och elva.

Kritiken som framförts mot Martin Ingvar och Osher Centrum i andra sammanhang oavsett Johan Thybergs observationer handlar främst om att donationen inte använts för studier inom alternativmedicin.

Sammanfattningen är som förväntat full av superlativer, skriver Johan Thyberg.

När Martin Ingvar svepande nämner akupunktur finns bara 1 rapport av 71 st som handlar studier på akupunktur, men det var egentligen effekten av låtsasakupunktur (sham acupuncture) på patienter med kräksymptom, med andra ord en studie på placebo.

Var redovisas exakt vilka ”public appearances” som genomförts? Avses artiklarna i pressen nedan och TV-inslagen där löften ges men inget hålls? Vad betyder: ”participating in education in several of the programs”? Det är vagt beskrivet och det redovisas inte vad exakt det handlar om.

Thyberg skriver att Osher Centrum under 2010 ska ha flyttat in i lokaler på Retziuslaboratoriet på KI Campus i Solna tillsammans med Stockholm Brain Institute (där Martin Ingvar är djupt involverad) som erhållit ett anslag om 24,8 miljoner SEK.

Thyberg skriver:

”Den största delen av rapporten utgörs av en publikationslista för åren 2006-2009. Hur många av de artiklar som redovisas här som kan sägas utgöra exempel på studier av alternativa behandlingsmetoder och deras integrering med konventionell medicin är inte så lätt att avgöra.”

Osher Centrums ekonomiska rapport för 2009 redovisar istället ”annan forskning” med pengar från andra källor än donationen

Osher Centrums ekonomiska rapport för 2009 redovisar inte exakt vad pengarna för Osher Centrum använts till, skriver Thyberg. Endast en mindre del av den totala budgeten för de Osher-projekten på KI kommer från Osher-donatorerna. Betydligt större poster kommer från VR, NIH, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Wallenbergstiftelsen, Astra Zeneca, Stockholms Läns Landsting (SLL), ALF-medel, med flera källor.

Man kan fråga sig varför Osher Centrums årsrapport redovisar projekt som finansierats av pengar i helt andra studieprogram. 

Torbjörn Sassersson som var i kontakt med Martin Ingvar per telefon den 8 november 2011 konstaterar att Martin Ingvar uppger att pengarna som donerats till Osher Centrum mixats ihop med pengar som är avsedda för andra ändamål. Martin Ingvar säger på telefon att det inte finns en exakt redovisning av pengarna inom Osher Centrum av den anledningen och att det är normalt på KI.

Nästa fråga som måste ställas blir då: varför redovisar Osher Centrum i sin årsrapport för 2009 forskning [finansierad med andra pengar] som handlar om helt andra studier än vad Osher Centrum ska genomföra enligt donationsavtalet?

Effekten blir att det ser ut som Osher Centrum bedriver massor av forskning medan i själva verket endast 2-3 st av 71 studier fram till år 2011 har avhandlat alternativmedicin. 

Thyberg skriver samtidigt i sin rapport att de projekt/artiklar som anges ha fått stöd från Osher-donatorerna inkluderar bland annat studier av:

Fibromyalgia – a randomized controlled CPT study
Anxiety and depression in adolescent females: a cohort study focusing on lifestyle and prevention
The biology and psychology of allergic astma
Web-based study of lifestyle factors and susceptibility to upper respiratory tract infections
A randomized control trial of acupressure to reduce labor pain

[18 nov 2011 finns ytterligare 66 studier varav endast 2 tycks handla om alternativmedicin. Se lista.]

I vilken mån dessa projekt kan räknas in kategorin alternativ/integrativ medicin är kanske en bedömningsfråga, skriver Thyberg.

Om dessa studier inte anses handla om alternativmedicin (utom den sista om akupressur) kan påstås att Martin Ingvar använt Osher-donatorernas pengar för att finansiera ”annan forskning”. Det går samtidigt att påstå att den ”andra forskningen” finansierades av pengarna från andra källor. Den som ifrågasätter nyttjandet av donatorernas pengar hamnar därför i moment 22.

Johan Thybergs slutsatser

”Sammanfattningsvis är efter den korta genomgång jag gjort mitt intryck att KI utnyttjat Osher-pengarna för att stödja sedan tidigare pågående forskning centrerad runt Martin Ingvar och Mats Lekander. Man gör i olika rapporter en hel del skrivningar som kan ses som en motivering för att man uppfyllt de syften som Osher-stiftelserna hade med sin donation. Några större ansträngningar att verkligen starta en ny verksamhet inriktad mot studiet av alternativa behandlingsmetoder och deras integrering i den konventionella medicinen är dock svårt att se. ”/ Johan Thyberg

Thyberg frågar sig huruvida Barbro Osher och hennes man är nöjda med vad KI gjort med deras pengar. Han skriver att det är intressant i detta sammanhang att ställa frågan i vilken mån de har möjlighet att bedöma vad som verkligen görs vid Osher centrum.

”De rapporter de får innehåller en del vackra formuleringar men har de tillgång till experter som kan se bakom dessa och bedöma vad som verkligen gjorts för att uppfylla det uttalade syftet med donationen.”

”Å andra sidan får Barbro Osher numera regelbundet gå på Nobelbanketterna och blir då ofta intervjuad om donationen. Denna uppmärksamhet uppskattas säkert. Kanske får hon så småningom också ett hedersdoktorat vid KI (hon har redan fått en sådan utmärkelse vid Göteborgs Universitet).”

Johan Thyberg avslutar sin skrivelse med bedömningen att ett försök att påverka missförhållanden på KI i frågan om Osher Centrum kan bli som en Davids kamp med Goliat.

År 2010 kom Johan Thyberg ut med boken: ”Forskning till salu – En granskning av Karolinska Institutets dolda agenda”.

FAKTA: Johan Thyberg är professor i cell- och molekylärbiologi vi Karolinska Institutet. Johan Thyberg tillträdde som lektor vid tillkomsten av Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) på KI 1987. Han var under åren 1998-2003 ansvarig föreståndare för djurverksamheten vid CMB. Thyberg utnämndes att från den 15 oktober 1999 vara professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet. Källa: KI:s hemsida

SvD: Svenska forskare söker medicinska alternativ

DN: Rekorddonation till Karolinska Institutet [Publicerad 2008-02-19]

SvD: Dags för helhetssyn i vården

SvD: Nytt centrum för alternativmedicin

DN: Forskningscenter för alternativ vård

DN: Rekorddonation till Karolinska institutet [Publicerad 2005-07-27]