Oberoende medvetande som vetenskaplig och psykologisk term lanseras möjligen för första gången av Börje Peratt i boken Succébo – Fröet till Framgång (per review 2010) som ingår i det vetenskapliga projektet Om Medvetandet Uppkomst.[1]

… oberoende sinnena är oberoende en medveten fysisk kropp … (Succébo sid. 189)

Med. Dr. Larry Dossey använder begreppet Nonlocal mind (ickelokalt sinne/medvetande) och beskriver det på motsvarande sätt:

icke-lokalt sinne, föreställningen att medvetandet inte är begränsat till hjärnan eller kroppen där det har sin hemvist.

(non-local mind: the notion that the mind is not restricted to the brain or body in which it resides.) [2][3]

Börje Peratt har utvecklat konceptet oberoende medvetande i boken Tolv Sinnen publicerad 27 maj 2012. [4] Följande är utdrag ur boken:

Antaganden om oberoende sinnen
Forskning om Nära döden-upplevelser (NDU) ger indicier för det vi kallar ande, själ, astralkropp eller mindbody i den betydelse att den är en entitet som existerar och kommunicerar oavsett ett medvetet fysiskt liv. Man tycks se, höra och uppfatta omgivningen även fast hjärnan diagnostiserats som kliniskt död. Utifrån denna bakgrund görs följande antaganden om ett oberoende medvetande:
– NDU utgör belägg för ett ”oberoende medvetande”.
– Ett oberoende medvetande har olika hierarkiskt ordnade sinnen.
– Oberoende sinnen ingår i en entitet som kan varsebli oavsett fysiska sinnen.
– Ett oberoende medvetande dikteras inte av kända naturlagar, tid eller rum.
– Ett oberoende medvetande kan kommunicera med andra oberoende medvetanden.

Vetenskap och medvetande
Utifrån ett perspektiv som rör idéer och förändring kan man se teorin om oberoende sinnen, ett oberoende medvetande och därmed en upplösning av tidsfaktorns betydelse som en anomali, d v s ett faktum som strider mot en allmänt accepterad teori. Einstein menar att tiden ger oss fyra dimensioner. Enligt den speciella relativitetsteorin bildar rummet (med de tre dimensionerna längd, höjd och bredd) tillsammans med tiden en fyrdimensionell sammanhängande helhet, den så kallade ”rumtiden”. Men den speciella relativitetsteorins förutsättning om konstant ljushastighet och avsaknad av absoluta referensramar öppnar för en femte dimension och har flera konsekvenser som blir märkliga. – Tidsskillnaden mellan två händelser är inte något objektivt, utan beroende av de olika observatörernas relativa rörelse i förhållande till varandra. – Två händelser som tycks ske samtidigt (men på olika platser) ur en observatörs synpunkt, kan uppfattas ske vid olika tidpunkt och i godtycklig ordning av andra observatörer.

”Det är inte bara tillåtet att tvivla på den absoluta giltigheten av uppfattningen om rumtiden. Det är med tanke på tillgängliga fakta, inte ens nödvändigt att göra det.” (CG Jung)

Den speciella relativitetsteorin (framlagd av Einstein 1905) är oberoende gravitation och möjliggör att händelser som äger rum samtidigt i vissa referenssystem inte behöver göra det i andra system. Einstein ansåg dock att kausalitetsprincipen trots allt gällde: -”Allting som sker har en orsak”. Men EPR-paradoxen (Einstein, Podolsky, Rosen) motsäger detta. Det är ett antagande som går ut på att två elektroner från samma system skiljs åt och sänds iväg åt varsitt håll. Kvantfysiken förutsätter att en mätning av den ena elektronen omedelbart påverkar den andra trots att avståndet mellan dem är (oändligt) stort. Denna teori bekräftades i praktiska försök vilket åsidosätter hela resonemanget för orsak och verkan. Einstein kallade det ”spöklik avståndsverkan”. Somliga fysiker hävdar att det bara är slump, ”betyder i någon mening ingenting” för att slutligen ge upp och acceptera att: -”Något är fel i fysikens grundvalar”.

Terminologi i den engelskspråkiga världen

I den engelskspråkiga världen har nonlocal mind (Dossey) varit förhärskande begrepp för fenomenet. Peratts oberoende medvetande och oberoende sinnen har inte påvisats i den svenskspråkiga världen annat än av Peratt (fram till 2014?). Från 2011 finns engelskspråkiga artiklar som diskuterat om det finns ett medvetande oberoende av hjärnan, ”Consciousness independent of the brain”.[5] Eben Alexander använder i sin bok som kom ut oktober 2012 begreppet ”nonphysical consciousness” [6].

Citat från en artikel publicerad 2013 [7] :

The existence of consciousness as dependent on or independent of brain function continues to be a heated debate among researchers, medical professionals, philosophers, and those involved in spirituality. What is consciousness and why is it such a hotly debated topic?

Diskussion

Efterforskning av studier på termer ”oberoende medvetande” och ”independent consciousness” visar att dessa ännu inte är helt etablerade begrepp. Efterforskning på google (2014-07-31) har inte uppenbarat några studier på ”Indpendent Senses” eller oberoende sinnen i den betydelse som här avses.

Dock använde Deepak Chopra begreppet ”independent consciousness” under ett tal på ”Towards A science of Consciousness” i Arizona 23 April 2014 (länk) och ”independent mind” i en diskussion 24 april (länk).

Det finns också en diskussion på nätet som vittnar om pseudokritisk och stor okunnighet i ämnet. Trosföreställningar och fördomar omvandlas lätt till fakta och ”vetande”. [8]

Diskussion i Filosofiforum: Vad är medvetande?

Inlägg av nuddle » 25 jul 2010 15:34

ordet medvetande används ofta, men vad är medvetande? vad tänker du på när du ser ordet medvetande? är medvetande något som skapas utav den fysiska kroppen? eller är medvetandet oberoende utav kroppen? finns det olika medvetanden? eller är medvetandet alltid samma men färgas utav upplevelser?

Ett möjligt svar på detta är att det finns olika slags medvetanden. Börje Peratt beskriver det som tre möjliga medvetanden (sid 17, Tolv Sinnen 2:a). [9]

– ”ett kroppsmedvetande och ett hjärnmedvetande, där det senare har utvecklats utifrån kroppens medvetande. Det finns också ett medvetande som är helt oberoende av kroppen och hjärnan men som ändå interagerar med kropp och hjärna. Jag kallar det ”Oberoende medvetande” (OM).”

Referenser

1) Peratt, B. Succébo – Fröet till Framgång (april 2011), Visam. Libris 12158205. ISBN 978-91-977880-1-4
2) Reinventing Medicine: Beyond Mind-Body to a New Era of Healing. By Larry Dossey, M.D. Harper Collins Publishers, 1999.
3) Larry Dossey, MD – Non-Local Mind and the New Era in Medicine Länk
4) Peratt, B. (2012) Tolv Sinnen, Visam, Libris 16092040. Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1
5) IS CONSCIOUSNESS A BRAIN PROCESS? Article first published online: 13 APR 2011
DOI: 10.1111/j.2044-8295.1956.tb00560.xBritish Journal of Psychology Volume 47, Issue 1, pages 44–50, February 1956 Länk
6) “Proof of Heaven: A Neurosurgeon’s Journey into the Afterlife” by Eben Alexander, MD October 2012, Länk
7) Consciousness: Research suggests it is independent of brain function. March 23, 2013. Examiner.com Länk
8) Kan medvetandet överleva kroppens död? Sön 25 sep 2011 Familjeliv. Länk
9)Peratt, B. (2015) 2:a utökade upplagan, Tolv Sinnen 2:a, Visam. Enebyberg. ISBN 9789197788076