Naturalism är en filosofisk ståndpunkt som hävdar att allt som existerar är naturligt eller att om någon form av ickenaturligt objekt kan förekomma, uppstår det endast genom effekter inom naturen.

Man utgår idag ofta från spatio temporal slutledningsteknik vilket också är ett fält inom datorvetenskap där matematisk kalkylering och statistik har stor betydelse.Det har lett till en avgränsad mekanisk syn på naturlagarna

Reduktionistisk naturalism (reduktionism), har dominerat sedan 1600-talet (Descartes) som går ut på att naturen kan reduceras till objekt i ett sökande efter allt mindre beståndsdelar. Den ideologiska och filosofiska förvandlingen inom reduktionismen sedan mitten av 1900 talet har lett till att andra värden än fysiska inte anses verkliga. Man hävdar idag att vetenskapen ska ägna sig åt att dela upp verkligheten och studera enskilda delar inte försöka sig på att förklara helheter.
Man begränsar universum till etablerade naturlagar och att ingenting existerar bortom det fyrdimensionella rum-tiden.

Denna vetenskapssyn har utvecklats till en mekanisk naturalism som man kallar transhumanism.

Diskussion


Som ett system av naturliga processer har naturen en viss ordning som gör den begriplig, men naturalismen förmår inte förklara helheter (Holism). Ett exempel är moraliska värden som man menar kan uppstå i relationen mellan människor som en del av lagbundna naturliga processer.

Man hävdar att kända naturlagar styr all struktur och allt beteende och att universum är en produkt av dessa lagar. Man menar således att allt i naturen kan förklaras i termer av orsak och verkan men påstår samtidigt att universum och livet uppstått av en slump.


Förnekande av ny och annan kunskap

Naturalismens anhängare bortser från möjligheten av andra dimensioner eller tolkningar av naturlagarna och erkänner inte de spår som kvantfysiken anvisar som ifrågasätter delar av det fyrdimensionella paradigmet utan menar att det är kvasivetenskap.

Nyateismens bakgrund
Man förnekar existensen av allt övernaturligt, dit även Gud och själ räknas, och menar att allt övernaturligt har naturliga förklaringar även om dessa ännu inte har upptäckts.
Detta kan även de som tror på övernaturligt hålla med om. Man anser då att det ”övernaturliga” är naturligt bara det att fysisk vetenskap dominerad av naturalismens ideologi inte kan upptäcka eller acceptera det. Naturalismen ansluter sig därför också till ateism och företrädesvis nyateismen. De organiseras inom antihumanistiska föreningar.

Referenser


N Carver och P Hare, eds., Naturalism och Rationality (1986)
SM Eames, Pragmatisk naturalism (1976)
LR Fürst och P Skrine, Naturalism (1971)
FA Lange, Historisk naturalism, (1925)
VC Punzo , Reflekterande naturalism (1969)
The New American Filosofer (1968); RW Sellars, Försummade Alternativ (1973).