Svenska läkares etiska regler [1] är något annorlunda formulerade och kan jämföras med de finska.

Läkaretik – etiska regler
(Antagna av Finska läkarförbundets fullmäktige den 6 maj 1988)

Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en stor och krävande uppgift. Denna uppgift kan han fullgöra endast om grundliga kunskaper hos honom förenas med allvarlig vilja att följa de etiska förpliktelser som läkarna sedan årtusenden har erkänt. Läkaren uppnår i sin verksamhet förtroende genom sin personlighet,
sina kunskaper och sin yrkesskicklighet. Enligt dessa principer har Finlands Läkarförbunds fullmäktige godkänt följande regler att iakttas av varje läkare i sin yrkesutövning:

 1. Läkarens plikt är att skydda människoliv och lindra lidande. Läkarens främsta mål skall vara att befrämja hälsa och övervinna sjukdom.
 2. Läkaren skall tjäna sina medmänniskor i enlighet med människokärlekens bud och i sitt uppträdande och sin verksamhet visa sig värdig det förtroende och den aktning som hans uppgift förutsätter. Läkaren får aldrig medverka vid tortyr, delta i
  verkställande av dödsstraff eller i annan omänsklig verksamhet eller förberedelse till sådan.
 3. Läkaren skall bemöta sina patienter likvärdigt och han får inte låta ras, religion, politiska åsikter eller samhällsställning inverka på hans  förhållande till dem.
 4. Läkaren får inte göra sin auktoritet gällande så att han  inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv. Även då patienten inte förmår uttrycka sin vilja är det läkarens plikt att handla med patientens bästa för ögonen. I en situation där läkaren fattar sina undersöknings- och behandlingsbeslut oberoende av patientens vilja, bör besluten alltid kunna motiveras med medicinska skäl.
 5. Läkaren skall upprätthålla och förkovra sina kunskaper och sitt kunnande och han/hon skall endast rekommendera undersökningar och behandlingar som i enlighet med medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet anses effektiva och ändamålsenliga.
 6. Önskar läkaren att hans  patient deltar i en vetenskaplig undersökning, där man avviker från den vanliga medicinska undersökningen och behandlingen vid ifrågavarande tillstånd, förutsätter det att patienten ger sitt samtycke till detta, utan påtryckning, väl medveten om undersökningen och de extra påfrestningar och risker den för med sig. Vid undersökningen skall läkaren följa allmänt vedertagna deklarationer rörande forskning samt myndigheternas anvisningar.
 7. Läkaren skall iaktta tystnadsplikten och även uppmana sina underordnade att göra det.
 8. Läkaren får inte låta sig ledas av otillbörligt förvärvsbegär. Läkarens arbete skall vara avpassat efter patientens behov av hjälp och hans  ersättning efter omfattningen av det utförda arbetet.
 9. Läkaren skall vid utfärdande av intyg och utlåtanden minnas, att han  är ett opartiskt vittne eller en sakkunnig, vars utlåtande skall grunda sig på de objektiva iakttagelserna vid en omsorgsfull undersökning och på en kritisk bedömning av dem samt på andra fakta, som läkaren fått till sin kännedom.
 10. Läkaren skall vid offentliga framträdanden iaktta noggrann urskillning och undvika att framhäva sin egen person. I sin annonsering skall han  följa annonseringsreglerna för läkare.
 11. Läkaren skall avhålla sig från sådan sjukvård, där han inte har frihet att handla i enlighet med sina förpliktelser och dessa reglers bud.

Referens
1) Läkarens etiska regler – Sverige