Läkareden är inspirerad av Hippokrates ed och gäller i stora delar av världen inför en läkares examinering. Den förekommer inte längre i Sverige, här förutsättes att läkarna följer Socialstyrelsens anvisningar. [Kommentar 1]

Detta ligger till grund för den läkared som läkare utanför Sverige får svära dock inte i Sverige sedan 1886 då riksdagen avskaffade läkareden. Diskussionen om att återinföra läkareden i Sverige har förts inom svenska läkarförbundets olika föreningar som idag har ca 85% av Sveriges läkare anslutna.[1]

I många länder svär läkare en speciell läkared i samband med examen eller då de får sin läkarlegitimation. Så sker bl a i våra grannländer Tyskland och Danmark. En utbredd uppfattning är att svenska läkare också i edens form lovar att iaktta humanitetens bud i sin yrkesutövning. Så är det emellertid inte. Ingen svensk läkare har svurit ed sedan 1887. Nu tycks det finnas en viss opinion för att läkareden skall återinföras.

Motion om läkareden bifölls på fullmäktigemötet 2014 för Sveriges Läkareförbunds Centralstyrelse (CS). [2]

»Jag vill inte läsa i en tidning att frågan om läkared var uppe på fullmäktige, men att Läkarförbundet inte ens ville utreda frågan.« Det sa Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening, i den engagerade debatten som motionen om läkared genererade.

Läkareden

  • Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.
  • Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.
  • I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt medför. [Kommentar 2]
  • Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska kvaliteten av mitt arbete.
  • Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga även en annan läkare.
  • Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla.
  • Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera någon.
  • Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.

Kommentar 1: I anvisningarna finns texter som närmar sig ursprunget rörande Hippokrates helhetssyn.

Kommentar 2: Läkare står ständigt frågande inför sina patienters ohälsa och anser sig nödsakade att pröva sig fram genom olika teorier. Ibland gör man inget alls trots allvarlig skada. En njurskada behandlas som ett ryggskott. Cancer i bröstet betraktas som menstruationssmärtor. Listan kan göras lång av felbehandlingar.

Referenser
1) Varför svär inte svenska läkare ed? PDF
2) Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 Motion om läkareden bifölls LÄNK