Intuition (Latinets intueri= åskåda, se på eller betrakta). Intuition har i vardagligt tal kommit att betyda fler saker och blandas ofta ihop prekognition, preintuition och inte minst den opålitliga magkänslan.

Intuition i sin vetenskapliga betydelse såsom bröderna Dreyfus beskriver det är förmågan att bilda en omedelbar uppfattning eller göra en omedelbar bedömning baserad på erfarenhet, kunskap och kompetens men utan tillgång till alla fakta. Således är både logik och känsla inblandade.

Studier på piloter och schackspelare visade att en kunnig expert lätt kan tala om sitt arbete i teoretiska termer men de erfarna och skickliga specialisterna handlar på ett för observatören mer pragmatiskt sätt. Och inte alltid i enlighet med reglerna. Med bakgrund i dessa studier har Dreyfus och Dreyfus formulerat en teori. [1]

– Yrkesmässig kompetensutveckling lämnar snart den medvetna kunskapen och övergår till beslut fattade mer eller mindre med ryggmärg och intuition.
Dreyfus redovisade 1986 en modell som beskrev 5 utvecklingssteg från nybörjare (novis) till expert (master).
1) Det första steget karaktäriseras av ett observatörsperspektiv.
Nybörjaren tillämpar abstrakta principer och är detalj fokuserad.
2) En avancerad nybörjare klarar grunderna genom elementära praktiska erfarenheter.
3) En kompetens innebär att man vet vad man ska prioritera och vad som krävs. Man vet också var man får tag på kunskap och kompetens.
4) Den som blivit skicklig expert ser helheten och behöver inte medvetet fundera över det man gör. Det går av sig självt resultatet blir bra och endast då ett problem inträffar behöver man fundera på hur det ska lösas.
5) Experten handlar utifrån omedelbar varseblivning av uppgift och situation. Den som är mästare lämnar manualen och agerar mer intuitivt. Här menade Dreyfus att man kunde identifiera sex nycklar som styrde intuitiva bedömningar.
– Mönster igenkännande
– Likhets igenkännande
– Sunt förnuft
-”Know how” skicklighet
– Framträdande roll
– Rationell överläggning

1986 genomförde Brenner och Tanner en studie på sjuksköterskor och fann att de med störst erfarenhet arbetade i stort sett intuitivt enligt Dreyfus modell. Man kom också fram till att detta intuitiva agerande räddade liv. (How Expert Nurses Use Intuition, AJN The American Journal)

Intuition beskrivs ibland felaktigt som instinkt eller magkänsla, utan den långa process som ett rationellt tänkande kräver. Instinkt är en reaktion utifrån nedärvda mönster emedan intuition utgår från inlärda mönster. Magkänsla är opålitlig och ofta känslig för gruppåverkan.
Intuitionen kan definieras som sunt förnuft baserat på igenkänning där få signaler och fakta vägleder till rätt beslut och handling. [2][3]

Referens

1) Dreyfus H, Dreyfus S. (1986) Mind over Machine. The Power of Human Intuition
and Expertise in the Era of the Computer. New York: The Free Press;
2) Peratt, B. Succébo – Fröet till framgång, Visam. Länk Libris 12158205. ISBN 978-91-977880-1-4
3) Peratt, B. Tolv Sinnen, Visam. Enebyberg. ISBN 978-91-977880-2-1