Inkasso är en åtgärd från en borgenär (parten som har en fordran) motgäldenären (parten som har en skuld) för att driva in skulden i fråga. Skulle gäldenären, trots krav från inkassobolag, vägra betala sin skuld kan borgenären vända sig till  kronofogden för att genom rättslig åtgärd driva in skulden.

Om en skuld går till ett inkassoföretag är även gäldenären skyldig att betala den lagstadgade inkassoavgiften på f.n. 180 kr  i samband med inkassokravet (regleras i inkassolagen (1974:182). Därmed blir gäldenären skyldig att betala ursprungsbeloppet + inkassoavgiften. Vanligtvis ska gäldenären även ersätta borgenären för dröjsmålsränta. Om någon ränta inte har avtalats kan borgenären kräva ränta enligt räntelagen (1975:635), vilken i nuläget ligger på 8% (referensränta). Referensräntan ska motsvara det allmänna ränteläget.

Om ett inkassokrav av gäldenären anses vara felaktigt kan detta bestridas, d.v.s. att gäldenären informerar fordringsägaren om felaktigheten. Har gäldenären invändningar bör denne alltid vända sig direkt till inkassobolaget med sin bestridan.
Att invända mot inkassokravet av rent ekonomiska skäl är ingen invändning mot själva skulden. I så fall är det bättre att gäldenären kontaktar inkassobolaget för  att på så sätt försöka komma överens om en betalningsplan. Då undviker gäldenären att ett rättegångsförfarande inleds med onödiga kostnader som följd.

Träffas uppgörelse/betalningsplan riskerar gäldenären inte att få en betalningsanmärkning, detta under förutsättning att betalningsplanen följs enligt avtal. Inkassoföretaget har rätt att debitera en uppläggningsavgift vid upprättande av betalningsplan (även denna avgift regleras i Inkassolagen).

Det finns företag som utövar inkasso för sina klienters fordringar utan att ha tillstånd för den typ av verksamhet från Datainspektionen. Det är därför viktigt att kontrollera vilka företag som har tillstånd för inkasso i Sverige – görs hos Datainspektionen. Företag får dock hantera sina egna inkassoärenden utan tillstånd, under förutsättning att bestämmelserna i inkassolagen följs.