Föreningen Humanism och Kunskap (HK) bildades den 11 december 2011 och riktar sig till alla som respekterar vars och ens rätt att tycka, tänka, tro och leva efter sin vilja så länge man respekterar andra, således grunden för mänskliga rättigheter.

Föreningen är en demokratisk, partipolitiskt obunden organisation. Den riktar sig till människor som vill upptäcka världen utifrån olika aspekter och dimensioner utan att bli låsta av begränsande ideologier, doktriner eller tabun. Man företräder en livssyn byggd på ett öppet och kunskapsbildande tänkande och inkännande med en respekt för vars och ens världsbild. Ändamålet är att främja en mångfald som idé- och värdegrund för samhälle, kultur och etik.

Humanism definieras inte av tro eller vetenskap utan av moral och empati. Endast genom öppenhet och tolerans förmår människa kommunicera den villkorslösa kärleken och generositeten. I detta ligger rätten till sitt eget liv och ett ansvar för livet. (Börje Peratt)

Humanism och Kunskap vill återta den ursprungliga betydelsen för sekulär humanism som innebär att man kan vara troende eller ickereligiös men vill hålla isär religion och vetenskap (Humanist Manifesto 1933). Samtidigt vill HK särskilja sig från grupperingar som ensidigt hävdar ateism.

En sådan kategorisk inställning har inte sitt berättigande i humanismens ursprungliga definitioner. 1919 gav Förbundet för humanistisk politik ut ett manifest baserat på: Riktlinjer för en humanistisk rörelse – en ny politik byggd på gamla sanningar.

”Ingen individuell kultur kan byggas annat än på andliga och materiella faktorer i förening. Ingen andlig frigörelse nås med endast teknisk bildning, utan därtill fordras även själens odling.”

Organisation

HK har sin bas i Stockholm med lokala anslutningar i Dalarna, Gävle och Finland.
Göteborg fick 2015 en egen avdelning.

Humanismens värdegrund

Humanism är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livsåskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt, men också på ett allmänt humanistiskt förhållningssätt. Det är tillåtande och inkluderande där tolerans, medmänsklighet och empati är kärnan.

Humanismen hävdar människan, livet och miljön över alla andra intressen.

Humanismens förmåga till försoning lägger grund till en inriktning som söker fredliga lösningar. Endast då handlingar får konsekvenser där människa eller miljö kränks ställer humanismen krav på initiativ för att avhjälpa obalansen.

Humanismen accepterar varje politisk inriktning som respekterar demokrati, mänskliga rättigheter och vars och ens rätt till sin egen livsåskådning, trosuppfattning och religion.

Humanismen accepterar alla vetenskapliga akademier och deras vägar till kunskapssökande och särskiljer sig från riktningar som enbart accepterar naturalismens materialistiska reduktionism. HK omfattar därför också sekulär humanism.

Begreppet  fanns redan hos Unitarianism en nästan 500 år gammal kristen rörelse som var drivkraften bakom det första Humanist Manifesto 1933.  Sekulär humanism avsåg initialt att hålla isär religion, trosfrågor, vetenskap och kunskapsbildning. Många inflytelserika och kända personligheter har tillhört denna rörelse såsom Charles Darwin, Thomas Jefferson, Florence Nightingale, Albert Schweitzer (ref).

Verksamhet

2012 igångsattes en verksamhet med bred akademisk bas för att återta begreppet humanism och återställa dess värdegrund från Internationella Humanistunionen IHEU i Sverige representerat av systerorganisationerna Förbundet Humanisterna och föreningen Vetenskap och Folkbildning.

Humanism och Kunskap vill förklara humanismen som öppen för all slags vetenskap och ett erkännande av kunskapssökande i alla sina former, inom ramen för humanismens etik, med respekt för människa och miljö.

Ordförande

Börje Peratt,  (2011- )

 

Kritik mot förvridna föreställningar om humanism

Anders Björnsson ordförande för Svenska humanistiska förbundet menade i en artikel 2007 att Förbundet Humanisterna (Humanisterna.se) sprider en förvillande bild av humanismen. Ref: Expressen 2007-04-12: Rädda humanismen från Humanisterna av Anders Björnsson, Svenska Humanistiska Förbundet.

Det ledsamma är att en ytterligt snäv definition av ordet har börjat tränga fram i debatten. Christer Sturmark, ordförande i Förbundet humanisterna, som för inte länge sedan hette Human-etiska förbundet, anser att humanisten är en ateist. (Svenska Dagbladet 28/12 2006) Hans organisation går till attack mot religiösa virrläror med samma frenesi som en gång den katolska inkvisitionen.
Jag har svårt att se att något av det han står för går att förena med anda av tolerans mot oliktänkare och galenskapare som humanister i olika tider har vinnlagt sig om. (Anders Björnsson, vetenskapsjournalist i Sveriges Radio)

Professor Marcello Truzzi som var med och grundade skeptikerorganisationen CSICOP som en del av den Internationella Humanistunionen (IHEU) hoppade av då han fann att den dominerades av pseudoskepticism.

IHEU sprider en ensidig definition av humanism som felaktigt likställs med ateism och refererar till ”avståndstagandet från religiösa trosuppfattningar”. Följaktligen påstås ateism även ligga till grund för sekulära organisationer och inriktningar. En Wikpediaartikel om sekulär humanism blir i detta sammanhang felaktig och förvillande.

Efter påbud från sin internationella moderorganisation IHEU, använder Förbundet Humanisterna sedan år 2002 enbart ordet humanism som beteckning för sin livsåskådning. Därmed har humanism i denna tappning blivit lika med ateism. Förbundet Humanisterna knyter sig till  en avart av ”sekulär humanism” som om detta vore liktydigt med en ateistisk organisation, vilket också är en historieförfalskning.

 

Källor

Humanist Manifesto 1933

Riktlinjer för en humanistisk rörelse – en ny politik byggd på gamla sanningar

Se även

Svenska humanistiska förbundet
Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn

Externa länkar

www.humanismkunskap.org
Humanism och vetenskap i nytt sken