Helande energi används ibland som översättning av ”Healing”. Men healing är möjligen ingen energi som kan förklaras naturvetenskapligt. Den är omedelbar, träffsäker och saknar begränsning i avstånd och rum. Därmed ett eget element. (Larry Dossey) [1]

Hjärtläkaren Larry Dossey förklarar det så här: -”Mind (mentalitet) och consciousness (medvetande) är fundamentalt och kan inte brytas ned i eller förklaras i delar.” Ett atomistiskt perspektiv innebär att man förstår sammanhang utifrån delarnas egenskaper. En holistisk syn innebär att helheten är större än de samlade delarna. Sammanhanget kräver denna helhet. Dossey refererar till David Chalmers, som också menar att medvetande är ett lika fundamentalt element som energi, gravitation eller materia. Dossey opponerar sig mot försöken att förstå medvetande som en energi: -”Den metaforen är absolut fruktansvärd! Medvetande beter sig inte som energi! Det är helt oberoende av rumslig avgränsning. Man kan också bromsa och begränsa alla former av känd energi. Medvetande kan däremot inte bromsas”, fortsätter Dossey: -”Människor har försökt. Om man ber (förbön) i ett blyinkapslat utrymme, så går bönen ändå igenom.” Dossey torde här beskriva ett gränslöst medvetande utifrån ett perspektiv där han menar att människan kan styra och påverka hälsa genom bönekraft, således en tankekraft som helar på distans! [2] (Utdrag ur Tolv Sinnen)

”WAIN”

Will-Attraction-Intention-Nonlocal (Vilja-Attraktion-Intention-Ickelokal)

Börje Peratt skriver så här:

I mitt sökande efter alternativa termer har jag utgått från oberoende medvetandet och försökt förklara effekten av bön, affirmationer och önsketänkande som ett koncept av oberoende avsikt alternativt oberoende intention. I detta avseende kan healing definieras som att: Healing är en oberoende avsikt med exakt inflytande! Min utgångspunkt för att använda begreppet oberoende utesluter inte begreppet nonlocal (ickelokal). 2014 föreslog jag Dossey WAIN (Will-Attraction-Intention-Nonlocal) 9 maj 2014 kl. 17.26 skrev Larry Dossey: ”I like it, Börje. It captures the two vectors of nonlocal consciousness: our ability nonlocally to insert information into the world, and acquire information from the world. WAIN is a nice acronym as well.”

[3] (Utdrag ur Medvetandets Uppkomst och Tolv Sinnen kommer ut 2015)

Person som utövar healing kallas Healer eller Helare.


Referenser

1) Dossey, Larry, Healing Words (1995), The Power of Prayer and the Practice of Medicine Amazone, Harper San Francisco
2) Peratt, Börje (2012). Tolv Sinnen. Visam Enebyberg, Bokus. ISBN 978-91-977880-2-1
3) Peratt, Börje. Medvetandets Uppkomst och Tolv Sinnen, kommer ut 2015