Forskning på mobiltelefonins hälsorisker

Märkning: oberoende av industrins intressen

Se även: Mobiltelefoni.tv en blogg om risker med mobiltelefonanvändande

Se även Forskningssammanställning (PDF)

Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection
Children and mobile phones: The health of the following generations is in danger

November 2010: International Commission for Electromagnetic Safety har publicerat en omfattande forskningsgenomgång som tydligt visar att de gränsvärden som rekommenderats av ICNIRP och som gäller i Sverige är otillräckliga. ICEMS Monograph 2010

November 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar DNA vid nivåer långt under ICNIRP:s gränsvärde. Kim et al. 2010

November 2010: Mobilen ökar risken inte bara för hjärntumör utan även för leukemi. Efter 15 års användning ses en nästan statistiskt signifikant ökad risk på 87%. Cooke et al. 2010

November 2010: Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland hade ökad förekomst av de symtom som sedan 60- och 70-talet beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, ed nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärntproblem,, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger et al. 2010

Oktober 2010: Japansk studie bekräftar Hardellgruppens resultat såväl som Interphone-resultaten: mobiltelefonanvändning ökar risken för hörselnervstumör. Den förhöjda risken ses för de som använder mobilen mer än 20 minuter om dagen. Sato et al. 2010

Oktober 2010: EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt underskattar risken eftersom den är baserad på beräkningar av fälten, inte faktiska mätningar. Kroll et al. 2010

Oktober 2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. Maskey et al. 2010 September 2010: Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna. Garaj – Vrhovac et al 2010

Oktober 2010: EMF ökar risken för barncancer. Bearbetning av tidigare resultat. Observera att risken för övrig barncancer är högre än för leukemi. Det officiella påståendet att det enbart skulle gälla risk för leukemi kan alltså starkt ifrågasättas. Observera även att studien sannolikt underskattar risken eftersom den är baserad på beräkningar av fälten, inte faktiska mätningar. Kroll et al. 2010

Oktober 2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som är kopplade till hjärnskador. Maskey et al. 2010

September 2010: Personal som exponeras för pulsade mikrovågor från radaranläggningar har genetiska och andra förändringar i blodceller. Oxidativ stress är den sannolika mekanismen för uppkomsten av de konstaterade cytogenetiska förändringarna (DNA-skador) i blodcellerna.Garaj – Vrhovac et al 2010

September 2010: Personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får försämrad sömn. Detta är mobilindustrifinansierad studie (MMF) som också tidigare visat att mobilen orsakar huvudvärk. Observera definitionen av känsliga/icke känsliga. Känsliga är de som fått symtom av mobilanvändning. Dessa använde mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. Det är troligen anledningen till att de icke-känsliga plötsligt fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades lika mycket som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Lowden et al. 2010Arnetz et al 2008

Augusti 2010: Möss som exponeras för mobilstrålning 1 timma om dagen i 3 månader får sänkta nivåer av det manliga könshormonet testosteron. Meo et al. 2010

Augusti 2010: Signifikanta effekter på möss reproduktiva förmåga efter exponering för mikrovågor långt under gällande gränsvärde. Kumar et al. 2010

Juli 2010: Samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer et al 2010

Juli 2010: Kraftigt ökad dödlighet bland grodor som exponeras för strålning från en mobilbasstation jämfört med kontrollgrupp.  (90% dödlighet mot 4%). Balmori 2010

Juli 2010: Låängtidsexponering för låga nivåer av EMF försämrar spermiers rörlighet och leder till färre levande spermier bland möss. de Bruyn 2010

Juli 2010: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Tillskott av L-karnitin kan ge en skyddande effekt. Gumral et al 2009

Juli 2010: Lågfrekventa elektromagnetiska fält skadar spermiers funktion vid nivåer 100 gånger under ICNIRP:s och SSM:s gränsvärde.Bernabo et al. 2007

Juli 2010: Elektromagnetiska fält vid låga nivåer stressar oss och påverkar hjärtrytmen. Modulation of cardiac rhythm in the humans exposed to extremely weak alternating magnetic fields. Lednev et al 2008.

Juni 2010: 3,4 gånger ökad risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning under mer än sammanlagt 2000 timmar. Det motsvarar drygt en halvtimma om dagen i tio år. Hardell et al 2010

Juni 2010: Fördubblad risk att få tinnitus efter 4 års mobiltelefonanvändning under år och mer. Hutter et al 2010

Juni 2010: Bin som exponeras för mobilstrålning lägger färre ägg och får sämre förmåga att hitta tillbaka till bikupan. Flera månaders exponering 15 minuter två gånger om dagen två gånger i veckan ledde till total kollaps av det exponerade bisamhället. Sharma et al 2010.

April 2010: Mobilstrålning har en kumulativ negativ effekt på insekters reproduktionsförmåga. Ju längre tid som insekterna exponerades för en mobiltelefons strålning, desto sämre blev reproduktionsförmågan. Panagolpoulos 2010.. Samma forskargrupp har också studerat vilkenstrålningsintensitet som ger störst reproduktionsskador.

April 2010: Ännu en studie som bekräftar att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktiviteten i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna väl kända effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning i många fall leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov et al. 2010

April 2010: Och så ännu en studie som visar samma sak: råtthjärnor mår inte bra av mobilstrålning. Efter exponering under 2 timmar per dag i 35 dagar för effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna var åldermässigt motsvarande barn. Paulray & Behari 2010.

April 2010: Ännu en av mobilindustrin oberoende forskargrupp visar att råtthjärnor inte mår bra av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas slutsats är att exponering under längre tid för mikrovågor kan orsaka betydande skada på hjärnan och främja tumörtillväxt.Kesari et al 2010

April 2010: Mungbönor gror mycket sämre när de exponeras för mobilstrålning. Exponering under mer än 4 timmar minskade tillväxten med 50%. Detta är ännu en i en mycket mycket lång rad av tydligt visade  icke-termiska effekter som gränsvärdet inte tar hänsyn till och som SSM påstår inte har visats. Forskarna konstaterar att strålningen har en tydlig stresseffekt på växter. Sharma et al. 2010

Mars 2010: Ännu en studie visar att elektromagnetiska fält är en risk för hjärntumör och att barn löper ökade risker. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var 11 gånger (OR 10,9) förhöjd om fälten var över 0,4 mikroTesla. Kommentar: Strålningen mättes i denna studie och beräknades inte. Gränsvärdet som gäller i Sverige och som rekommenderas av ICNIRP är 250 gånger högre, 100 mikroTesla. Men så skyddar de inte heller mot effekter av längre tids exponering utan enbart omedelbara effekter. Tyvärr får svenska folket inget veta om de dokumenterade riskerna. Det borde göras en utredning av alla barncancerfall, i synnerhet hjärntumörer, om hur mycket strålning barnen utsatts för. Saito et al. 2010

Mars 2010: Ännu en studie som visar att mänskliga spermier inte mår bra av mobilstrålning. I denna studie fick exponerade spermier bland annat förkrympta huvuden. Falzone et al. 2010

Februari 2010: Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen  till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (60 mikroW/m2, gränsvärdet är 4 500 000 mikro/Wm2) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Daniels et al 2010.

Februari 2010: Användare av mobiltelefon löper ökad risk för skador i innerörat. Panda et al. 2010

Februari 2010: Möss som exponeras för mobilstrålning får skador på vävnad runt ansiktsnerven. Forskarna drar slutsatsen att långvarig användning av mobiltelefon sannolikt orsakar permanent skada och att risken för tumörer, cancer och funktionsnedsättningar ökar. Yan et al 2010.

Februari 2010: Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande gränsvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minne och orienteringsförmåga. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009, också förlust av pyramidceller i cornus armoris när möss exponerades under gällande gränsvärden. Kommentar: Det här måste betraktas som vetenskapligt bevisat att mobilstrålning skadar hjärnceller. Upprepade studier har tidigare visat att möss får försämrat minne (se även nedan). Upprepade studier har även visat att människor som exponerats för mikrovågor får minnesstörningar. Minnesstörningar är ett av många symtom ingående iMikrovågssyndromet och är en i Ryssland erkänd effekt av mikrovågsexponering.

Januari 2010: Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan et al 2010.

November 2009: Mobiltelefon i stand-by-läge orsakar förändrat sexuellt beteende hos kaniner samt sänkt antal spermier som rör sig. Detta är ytterligare ett par studier som läggs till en lång lista över forskning som visat påverkan på reproduktionen. Salama et al. 2009 (beteende); Salama et al 2009 (rörlighet).

November 2009: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar DNA-skada i mänskliga celler. Detta är en upprepning av REFLEX-resultatenIvancsits et al. 2002; Winker et al. 2005Focke et al. 2009.

November 2009: Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blod. Sammantaget visar studien att långvarig exponering för elektromagnetiska fält är en stressfaktor och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky et al. 2009.

November 2009: Oxidativ skada på kaniner som exponerats för mobilstrålning (GSM 1800) under fostertiden. Tomruk et al. 2009.

November 2009: Två helt färska studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF och mobiltelefonstrålning, som visat gång på gång såväl oxidativ-stress som DNA-skada. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu et al 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus et al.: 2009

November 2009: Män som exponeras för elektromagnetiska fält i hemmen har sämre spermier (utseende och rörlighet). Skillnaden ses tydligt för de män som exponeras för nivåer över 0,16 mikrotesla. Gällande gränsvärde för elektromagnetiska fält är 100 mikrotesla. Studien visar än en gång att elektromagnetiska fält, från lågfrekventa fält (kraftledningar, elledningar, apparater mm) till högfrekventa fält (mobiltelefoni mm) har i stort sett samma biologiska effekter, något som påpekats sedan länge av flera kritiker, Neil Cherry exempelvis. De-Kun Li et al 2009.

Oktober 2009: Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Lennart Hardellgruppen har gjort 7 av 8 studier som bedöms ha högst kvalitet. Hardellgruppen visar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

Oktober 2009: Studie visar än en gång DNA-skada på celler efter att de exponerats för mobilstrålning (GSM 1800). Studien visar också att signalens karaktär har betydelse för effekten: en kontinuerlig icke-modulerad signal orsakade inga effekter, i motsats till den amplitud-modulerade signalen. Dessa resultat bekräftar Reflex-resultaten från Universitetet i Wien. Franzellitti S, 2009 Kommentar: SSM hävdar trots många liknande resultat om att olika signaler ger olika effekt att det enbart är uppvärmingseffekter som visats och därför behöver hänsyn till dessa aspekter tas vid bedömning av hälsorisker och vid fastställandet av SSMs gränsvärden.

Oktober 2009: Ännu en studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels et al. 2009

Oktober 2009: Strålning från mobilmaster orsakar onormala spermier hos möss. Otitoloju et al. 2009

Oktober 2009: Mobilmaster och DECT-telefoner exponerar människor för mest strålning. Österrikisk studie. Tomitsch et al. 2009

Oktober 2009: Mobilmaster orsakar oxidativ stress samt ökad förekomst av grå starr i kalvars ögon. Hässig et al 2009

Augusti 2009, Mobilstrålning leder till oxidativ stress och DNA-skador i lymfocyter från möss. Gajski et al 2009.

Augusti 2009, Mobilstrålning leder till oxidativ stress i mungbönor. Störd tillväxt. Sharma et al. 2009.

Augusti 2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson et al 2009.

Augusti 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skador i spermier. Iuliis et al, 2009.

Juli 2009; Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och försämrar spermiers rörlighet. Mailankot et al. 2009.

Juni 2009; Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell et Carlberg, 2009

Maj 2009: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och DNA-skada i leukocyter från möss. Garaj-Vhrovac et al, 2009

Maj 2009: Mobiltelefonin står för den största andelen av den strålning från radiofrekventa fält vi utsätts för. Radio/TV-master står endast för 11,7% medan mobilmaster, mobiltelefoner och DECT-telefoner står för 82%. Frei et al 2009.

Maj 2009: Powerwatch har uppdaterat sin lista på forskning med den senaste forskningen.

Maj 2009: Elektromagnetiska fält ökar inte bara risken för barnleukemi: dödligheten i cancer ökar signifikant för de som exponerats mest för fält från en kraftledning. Fazzo et al 2009.

Maj 2009: Elektromagnetiska fält stimulerar spridning av bröstcancer. Girgert et al 2009.

April 2009: Broschyrer om forskning och hälsorisker från den tyska läkar- och vetenskaps-organisationen Kompetenzinititative.:  ”How susceptible are genes to Mobile Phone Radiation?”: Vår livsmiljö förorenas alltmer av elektromagnetisk strålning. Oberoende forskning visar allt mer samstämmiga belägg för allvarliga konsekvenser. Ändå försäkrar de ansvariga myndigheterna allmänheten att dessa belägg är okända för dem. Ansvarskännande medborgare i en demokrati är inte skyldiga, vare sig kortsiktigt eller långsiktigt, att följa denna ”mobilstrålningspolitik.”

April 2009: Khurana et al.: Ny meta-analys av alla studier om hjärntumör av mobilen.  Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års latens. Hela artikeln här.

April 2009: Narayanan et al: Spatial memory perfomance of wistar rats exposed to mobile phone. Mobilen påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor: Phone exposed animals had significantly (~3 times) higher mean latency to reach the target quadrant and spent significantly (~2 times) less time in the target quadrant than age- and sex-matched controls.

April 2009:  Orendacova et al: Immunohistochemical Study of Postnatal Neurogenesis After Whole-body Exposure to Electromagnetic Fields: Evaluation of Age- and Dose-Related Changes in Rats. Exponering av nyfödda råttor för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. We found that the EMF induces significant age- and dose-dependent changes in proliferating cell numbers within the RMS. Our results indicate that the concerns about the possible risk of EMF generated in connection with production, transmission, distribution, and the use of electrical equipment and communication sets are justified at least with regard to early postnatal neurogenesis

Mars 2009: Rudiger, H.: Sammantaget finns det omfattande belägg för att RF är genotoxisk..101 studier som har studerat genotoxiska effekter av radiofrekvent strålning (RF), in vivo (djurförsök) och in vitro (celler). Av dessa visar 49 en genotoxisk effekt och 42 gör det inte. Dessutom visade 8 studier att RF ökar den genotoxiska effekten av andra kemikalier.

Mars 2009.: Luria et al.: Mobilstrålning förlänger reaktionstiden. Ny studie bekräftar att exponeringslängden har betydelse.

Mars 2009: Pathophysiology: Specialnummer om mobilstrålning

Mars 2009: Zaareen et al.: Kycklingembryons ögon påverkas negativt av mobilstrålning.

Mars 2009: Professor M. Kundi Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumör. Trots det börjar forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års latens.

Februari 2009: Bas et al.: Mobilstrålning leder till minskat antal celler i den del av hjärnan som är viktig för minnet (hippocampus).

Februari 2009: Ny studie visar ökad cancerförekomst i närhet av mobilmast. Sammanfattning på ty och eng.

Februari 2009: Bas et al.: Råttor som exponeras för GSM 1 timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller

februari 2009: Barn till mammor som exponerats för höga elektromagnetiska fält under graviditeten löper ökad risk att få hjärntumörer.

februari 2009: Sömproblemsepidemin följer tydligt ökningen av mobiltelefonin. Orsakas epidemin av sömnproblem av den trådlösa teknikens explosion? Mitt svar är tveklöst JA. Dags att människor får veta. Det finns omfattande belägg för att strålningen påverkar hjärnans elektriska aktivitet, att den blir speedad, att produktionen av sömnhormon störs och att sömnproblem ökar med ökad strålningsexponering och exponeringslängd.

januari 2009: sammanställning av maststudier. 10 av 14 studier fann effekter.

november 2008: Ytterligare belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss et al.2008: Residence Near Power Lines and Mortality From Neurodegenerative Diseases: Longitudinal Study of the Swiss Population. Persons living at least 5 years within 50 m had an adjusted hazard ratio of 1.51 (95% CI: 0.91, 2.51), increasing to 1.78 (95% CI: 1.07, 2.96) with at least 10 years and to 2.00 (95% CI: 1.21, 3.33) with at least 15 years. The pattern was similar for senile dementia. Se även The Bioinitiative Report samt Garcia et al. 2008 som i en meta-analys slagit fast att tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers. ÄvenHug et al 2006, slog fast att beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar ökat de senaste åren. Yan et al 2008visade i studier av råttor på effekter av mobilstrålning som kan leda till långsiktiga neurologiska skador.

oktober 2008: Två nya studier är publicerade av två svenska forskargrupper (Eberhardt och Belyaev, se nedan) som båda påvisar risker med mobiltelefonin vid nivåer långt under gränsvärdet. Inga av dessa forskare får delta i myndigheternas expertutredningar om frågan

oktober 2008: Eberhardt et al.: Blood-brain barrier permeability and nerve cell damage in rat brain 14 and 28 days after exposure to microwaves from GSM mobile phones. Albumin extravazation and also its uptake into neurons was seen to be enhanced after 14 d (Kruskal Wallis test: p = 0.02 and 0.002, respectively), but not after a 28 d recovery period. The occurrence of dark neurons in the rat brains, on the other hand, was enhanced later, after 28 d (p = 0.02). Furthermore, in the 28-d brain samples, neuronal albumin uptake was significantly correlated to occurrence of damaged neurons (Spearman r = 0.41; p < 0.01).

oktober 2008: Belyaev, I et al: Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes. ”Here, we report for the first time that UMTS MWs affect chromatin and inhibit formation of DNA double-strand breaks co-localizing 53BP1/gamma-H2AX DNA repair foci in human lymphocytes from hypersensitive and healthy persons and confirm that effects of GSM MWs depend on carrier frequency. Remarkably, the effects of MWs on 53BP1/gamma-H2AX foci persisted up to 72 h following exposure of cells, even longer than the stress response following heat shock. The data are in line with the hypothesis that the type of signal, UMTS MWs, may have higher biological efficiency and possibly larger health risk effects compared to GSM radiation emissions.”

september 2008: Wranke, U.: Birds Bees and Mankind. Destroying nature by ”electrosmog”.

augusti 2008: Powerwatch list of studies

maj 2008: Meta-analys av risk för hjärntumör av mobiltelefonanvändning

maj 2008: 3G (UMTS) orsakar skador på DNA i celler

april 2008: Mobilstrålning ökar frisättandet av kvicksilver från amalgam

1 april 2008: Ökad dödlighet hos kycklingembryon som exponerats för mobilstrålning

augusti 2007: The Bioinitiative Report