Texten är baserad på posten om forskning på svenska Wikipedia.

Forskning eller vetenskapligt studium är en aktiv, rx planmässig och metodisk process som bedrivs av forskare för att få nya kunskaper och öka vetandet. Begreppet ’forskning’ används även för att beskriva hela samlingar av information om ett speciellt ämne, viagra approved och används i dagligt tal för vetenskapligt arbete.

Forskning finansieras ofta av statsmakterna via dess myndigheter.

Viktiga är också insamlingar, this bidrag från oberoende organisationer, fonder och privata finansiärer som inte har något intresse av att lägga beslag på forskningsresultaten för egen vinnings skull. Även ett företag, exempelvis ett läkemedelsföretag, kan bedriva och finansiera forskning.

Grundforskning kan med tiden leda fram till tillämpad forskning. Man kan också dela in forskningen i naturvetenskaplig sådan och samhällsvetenskaplig.

Målet med forskningsprocessen är att utveckla ny kunskap, som i sin tur kan anta tre olika former:

  • Utforskande forskning, som formulerar nya problem
  • Konstruktiv forskning, som utvecklar lösningar till ett problem
  • Empirisk forskning, som testar en lösning genom empiriska bevis

Vad är grundforskning?

Grundforskning har som primär målsättning att öka kunskapen och teoretisk förståelse för de ingående variablerna. Grundforskning drivs av forskarens nyfikenhet och intresse. Den utförs ofta utan någon praktisk målsättning men kan dock resultera i oväntade upptäckter som kan ge upphov till praktiska tillämpningar.

Grundforskning lägger grunden för ytterligare forskning som i längden ska ge upphov till kunskap som kan tillämpas på något i praktiken. Med andra ord finns det ingen garanti för att grundforskning inom en kort tidsperiod ger upphov till tillämpningar, vilket har medfört att forskare har svårt att finansiera grundforskning.

Exempel på frågeställningar i grundforskning:

  • Kan strängteorin ge fysiken en universiellt förenande teori?
  • Hur fungerar arvsmassan?