Demokratiindex är ett index som sammanställts av brittiska Economist Intelligence Unit, Democracy Ranking, som mäter tillståndet för demokratin i 167 länder, varav 166 är suveräna stater och 165 är FN: s medlemsstater. Indexet baseras på 60 indikatorer indelade i fem olika kategorier som mäter pluralism, medborgerliga friheter och den politiska kulturen. Förutom en numerisk poäng och en rangordning, kategoriserar indexet länder som en av fyra regimtyper: fulla demokratier, bristfälliga demokratier, hybrid regimer och auktoritära regimer.

Indexet sammanställdes första gången 2006, med uppdateringar för 2008, 2010 och de följande åren sedan dess. De tidigare versionerna ger helt öppet tillträde, Från 2015 dokumentet krävs registrering.

Demokratiindex är ett viktat genomsnitt baserat på svaren från 60 frågor, var och en med antingen två eller tre tillåtna alternativa svar. De flesta svaren är ”experters bedömningar”; rapporten anger inte vilka typer av experter, eller deras antal, inte heller om experterna är anställda i Economist Intelligence Unit eller om de är oberoende forskare, och inte heller experternas nationalitet. Vissa svar tillhandahålls av offentliga opinionsundersökningar från respektive land. När det gäller länder där undersökningsresultaten saknas, har expertbedömningarna använts för att fylla i luckorna.

Frågorna är fördelade i fem kategorier: valprocessen och pluralism, medborgerliga friheter, fungerande regering, politiskt deltagande och politisk kultur. Varje svar översätts till ett numeriskt värde. Med de undantag som anges nedan, är de värden som tillsätts i varje kategori, multiplicerat med tio, och dividerat med det totala antalet frågor inom kategorin. Det finns några modifierande beroenden, som förklaras mycket mer exakt än huvudregeln förfaranden. I ett fåtal fall, ger ett svar noll för en fråga; t ex om valet till den nationella lagstiftaren och huvudet av regeringen inte anses fritt (fråga 1), då är nästa fråga: ”Är valet … rättvist?” Anses det inte vara det, markeras automatiskt noll. Likaså finns det några frågor som anses så viktiga att ett lågt betyg på dem ger ett straffavdrag på den totala poängsumman för respektive kategorier, nämligen:

”Huruvida nationella val är fria och rättvisa”;
”Säkerheten för väljarna”;
”Påverkan av främmande makter på regeringen”;
”Möjligheten för tjänstemän att genomföra politik”.

Demokrati index per land (2015) De 40 första av 167 redovisade

democracy_ranking

Inlagd 20161218