Beprövad erfarenhet (utgår från Wikipediaartikel som har en bra text på området) är en del av begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Professor Jan Waldenström, Malmö, fick riksdagens uppdrag att utreda och formulera ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och enligt den lag som antogs av riksdagen 1982 gäller följande:

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

I Sverige har det ändå blivit ett begrepp som skall ge riktlinjer för hur personal inom vården skall utföra sitt arbete.

I ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” 2 kap. 1 § kan man läsa: ”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

I propositionen 1993/94:149 som utgjorde förarbetet för lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område går att utläsa att det ur juridisk synvinkel innebär att läkaren i sin yrkesmässiga utövning har att beakta såväl ”vetenskap som beprövad erfarenhet”. Författningstexten innebär sålunda ett ”både och” – inte ett ”antingen eller”. Rent juridiskt kan man dra likhetstecken mellan beprövad erfarenhet och empiri. Denna empiri är således personlig och stämmer bättre med Walkdenströms beskrivning än den som vissa myndigheter som IVO har lagt på begreppet.

2011-01-01 byttes ”Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” ut mot patientsäkerhetslagen, begreppet ”beprövad erfarenhet” förekommer dock även i denna lag som har starkt kritiserats eftersom den är diffus och oklar vad det gäller ”beprövad” (var går gränserna?) och ”erfarenhet” (vems erfarenhet?). Socialstyrelsens rådgivande organ Statens beredning för medicinsk utvärdering har framhållit att det inte är ett tillräckligt stabilt begrepp och flera röster har höjts för att uttrycket skall tas bort från författningstexten.

Utredare Ragnar Levi vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering formulerade det så här:

Det olyckliga med begreppet ”beprövad erfarenhet” är att det saknar en bra definition. Alla tycks lägga olika innebörd i uttrycket, och det blir oklart vad man egentligen menar. Inte heller lagen ger någon beskrivning eller ens fingervisning om hur det tänjbara begreppet ska uppfattas.

Myndighetsmissbruk

I praktiken riskerar myndigheters auktoritära användande av begreppet att leda till myndighetsmissbruk. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har också fått omfattande kritik. [1][2]

Man har även fått kritik för att ha följt myndigheter (IVO) som använt begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”  för att så småningom få läkare dömda trots att de inte begått brott. I avgörande fall har Högsta förvaltningsdomstolen upphävt HSANs beslut. [3]

Lagens ursprungliga mening har förändrats till ett begrepp som kan missförstås som juridiskt bindande och som enligt myndigheters självpåtagna tolkningsrätt bestäms och styrs av dem som utses som experter. I praktiken kan således en person som inte förstår en forskare eller som är motståndare till en läkare få ensidig makt att avgöra det juridiska utfallet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut [3] kan ses som

Källor:

1) Beslut från HSAN att inte utdela disciplinpåföljd saknar lagligt stöd. LÄNK: Sveriges Domstolar.

2) Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen, PDF

3) Beslut 2011-08-24 PDF