Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka) betyder ”konstgjort föremål”. Beteckningen gäller för alla ting som tillverkats av människor. Gamla föremål eller helt nytillverkade. Beteckningen gäller även avfallsprodukter från tillverkning.

Begreppet artefakt hänger nära samman med begreppet materiell kultur. En lista på artefakttyper och anläggningstyper som uppträder tillsammans i ett och samma område och under samma tidsperiod, definierar en arkeologisk kultur.