parapsykologi PSI ESPParapsykologi är den vetenskapliga studien av paranormala fenomen som indelas i: extrasensorisk perception (ESP), psykokinesi (PK) och om medvetandet kan överleva den fysiska kroppens död. Termen PSI (från grekiskans ?, psi) syftar på den okända process som orsakar paranormala fenomen. Att förstå PSI är nyckeln till en förklaringsmodell (vetenskaplig teori) för fenomenens uppkomst. Termen parapsykologi myntades 1889 av psykologen Max Dessoir.

Parapsykologins forskning kan indelas i två delar;

  • dels den civila som främst bedrivs vid universitet och
  • dels den forskning som bedrivs inom eller på uppdrag av militär underrättelsetjänst.

När den parapsykologiska forskningen diskuteras i massmedia avses oftast den civila delen eftersom den är mest känd och är lättast att komma åt då den inte är säkerhetsklassad.


Civil forskning inom parapsykologi i väst

Den civila forskning inom parapsykologi bedrivs vid en rad universitet och även privata institut i världen. Forskningen är ofta projektbaserad därför tidsbegränsad. Denna forskning har publicerats i välrenommerade tidskrifter som; Journal of Parapsychology, European Journal of Parapsychology, Psychological Bulletin, Foundations of Physics och British Journal of Psychology.

Exempel: Princeton Engineering Anomalies Research Laboratory (PEAR) forskade ända fram till år 2007 på parapsykologiska fenomen. Avdelningen för perceptuella studier, en enhet vid institutionen för psykiatrisk medicin vid University of Virginia undersöker medvetandet vid och efter den fysiska kroppens död. Veritaslaboratoriet vid University of Arizona bedriver laboratorieundersökningar av sk andemedier. Institute of Noetic Sciences, bedriver parapsykologisk forskning. I Europa sker studier med privat finansierade laboratorier vid universitetet i Edinburgh, Northampton och Liverpool Hope m fl.

Vid Lunds universitet finns en professur i psykologi inkluderande studiet av parapsykologi och hypnos. Donator var den danske margarindirektören Poul Thorsen som vid sin död 1962 donerade 30 miljoner kronor till professuren (2004-), vilken innehas av Etzel Cardeña. Stockholms universitet och Göteborgs universitet bedriver forskning under ledning av Jan Dalkvist respektive Adrian Parker (främst Ganzfeld-forskning).

Parapsykologiska experiment har utförts tex med hjälp av slumpgeneratorer för att finna belägg för psykokinesi och med Ganzfeld-metodik för att testa extrasensorisk perception.

Forskning inom den militära underrättelsetjänsten i världen

Den största investeringarna inom parapsykologi i väst har skett inom den militära sektorn (se särskilt remote viewing) och forskningen är primärt alltid säkerhetsklassad.

När krigsbytet från Tyskland delades upp efter andra världskriget tog, förenklat sett, ryssarna hand om tyskarnas projekt Grünenbaum som avhandlade parapsykologi och ockultism medan amerikanarna var mest intresserade av raketingenjörerna som tex Werner von Braun. USA fortsatte dock att spana på ryssarnas utveckling av ESP. I ett säkerhetsklassat CIA-dokument från 1952 med titeln: “Amplified Mind Power Research in The Former Soviet Union” (Martin Ebon) diskuteras ryssarnas program för att utveckla tillämpningar av ESP (Extra Sensorisk Perception).

Martin Ebon bla ordförande i det amerikanska Parapsychology Association var en kanal för insamlandet av forskningen inom ESP i Europa och Östblocket. Martin Ebon som var analytiker och författare talade flera språk och skrev ett 60-tal böcker. Han informerade USA:s underrättelsetjänst under många år om den politiska och vetenskapliga utvecklingen i Europa, Sovjet/Ryssland och Kina.

Sovjetunionen hade sedan slutet av andra världskriget 1945 bedrivit motsvarande forskning som i USA. De baserade sina första steg på underlag från projekt Grünenbaum. Snabbt etablerade Sovjet sitt eget unika kunnande inom parapsykologi. Genom avhopparen Pinkowski spreds 1971 information till USA om den ryska forskningens framsteg inom ESP. Det gav upphov till USA:s beslut att på allvar gå på djupet med paranormala egenskaper (inom projekt Gondola wish) som verktyg för att inhämta information och påverka fysiska ting på avstånd.

Tack vare Freedom of Information Act har en viss del av denna forskning till trots kommit ut till allmänheten. Ett offentliggjort projekt är ”The Stargate Project”. Enligt parapsykologiforskaren Russel Targ är projektet ett av USA:s längsta statligt finansierade forskningsprojekt någonsin. Projektet genomfördes åren 1972-1995 och över 200 miljoner kronor investerades i både forskning och tillämpning av ”remote viewing” (teknisk fjärrsyn). Tekniken används för att enbart med hjälp av medvetandet hos en ”remote viewer” inhämta information från en plats som de fysiska fem sinnena ej kan nå. Andra projekt handlade om psykokinesi.

I Kina startade forskningen på parapsykologiska fenomen först under 1980-talet. Den kinesiska ledningen gav uppdraget att leda forskningen till vetenskapsmannen Qian Xuesen och över 100 institutioner engagerades för att snabbt ta igen försprånget som Sovjet och USA fått (ref: Paul Dong och Thomas E. Rafill, China’s super psychics). Ett av de första stegen var att kartlägga individer med exeptionella mänskliga funktioner (på engelska EHF). Kinas motiv med sin forskning var för att man ansåg att EHF-individer kan ha en stor betydelse i ett framtida kunskapskrig mot väst. Man såg parapsykologiforskningen som en viktig pusselbit inom den kinesiska vetenskapliga revolutionen, att forskningen ingår inom systemteori och fysik samt att den kan ha betydelse för den generella folkhälsan.

Det är intressant att notera att Wikipediaposten om Qian Xuesen inte ens nämner hans uppdrag att leda Kinas forskning inom parapsykologi.


Kritik mot debatten i massmedia

Det har uppstått debatter i Sverige om paranormala fenomen. Debatterna har emellertid i princip alltid handlat om huruvida det finns bevis eller inte för paranormala fenomen. Debatten handlar inte om vilken betydelse de faktiska fenomenen har för samhälle och individ. Istället har debatten hållits på en banal: finns-det-eller-finns-det-inte-nivå. Ofta försöker svensk TV (relaterat till public service) förklara fenomenen med hjälp av neurobiologi dvs att fenomen är inbillade.


Kritik mot posten om parapsykologi på svenska Wikipedia

Posten på Wikipedia har sedan lång tid haft en tydlig vinkling mot att skapa en tvivelaktig bild av ämnet parapsykologi. Det saknas mängder med källhänvisningar till god forskning (fn 2011-10-20 finns c:a 5 st referenser). Istället hävdas svepande att forskningen och forskarna är dålig av olika skäl som ej redovisas. Kända skeptiker (debunkers) som Ray Hyman och James Alcock används tidigt i beskrivningen av ämnesområdet som tillförlitliga referenspersoner till anledning att tvivla på parapsykologi.

Posten på Wikipedia hävdar att parapsykologi är att betrakta som marginalvetenskap och pseudovetenskap samt aldrig genererat några bevis för fenomenens realitet trots att parapsykologiforskning kan uppvisa samma kvalitetsnivå som vilken annan forskning som helst och trots att evidens för fenomenen är etablerade genom vetenskaplig prövning. Se forskningsreferenser nedan.

Posten på svenska Wikipedia om parapsykologi är i princip styrd av aktivister från skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Det framgår genom studier av historik (logg) och diskussionssidorna på Wikipediaposten om parapsykologi. Föreningen har i själva verket satt upp som mål att motverka tron på parapsykologiska fenomen som ett led i deras opinionsbildande verksamhet. Det står att läsa på VoFs hemsida. VoF bedriver ingen egen forskning.

För den skeptiska rörelsen är Wikipedia överlag ett mycket viktigt opinionsbildningsverktyg för att ingjuta maximalt tvivel hos allmänheten angående parapsykologi och många andra ämnesområden. Den skeptiska rörelsen använder alla möjliga upptänkliga argument för att förkasta parapsykologin. Eftersom alla diskussioner och historiska ändringar sparas på Wikipedia framgår att aktivister från den skeptiska rörelsen kontrollerar tex posten om parapsykologi.

Framförallt två personer vid namn Ray Hyman (psykolog och illusionist) och James Alcock (också psykolog och illusionist) har använts av den skeptiska rörelsen i USA och Europa för att förkasta betydelsen av forskningen inom parapsykologi. Trots att de själva inte forskar inom parapsykologi har deras argument frekvent använts för att förkasta hela det parapsykologiska ämnesområdet, flera generationer av forskare samt forskning inom både det civila och militära. Det vanligaste argumentet som hävdas är påstådda ”metodologiska brister” utan att att förklara vad som avses med påståendet. Ofta åsyftas ej namngivna ”kritiker”, ”granskare” och ”forskare” som anser att parapsykologi är ”pseudovetenskap” f.ö. ett begrepp medskapat av den organiserade skeptiska rörelsen. I posten på Wikipedia visas (2011-10-21) tex en irrelevant bild från 1800-talet på ett fabricerat spöke.

Skeptiker försöker skapa opinion mot fältet parapsykologi på den svenska Wikipediaposten genom att baka samman parapsykologi enligt principen ”guilt by association” med bedragare, bedrägerier, spiritism, Adolf Hitlers intresse för det ockulta och dåligt forskning i största allmänhet. Rörelsen brukar även mena att parapsykologi bara är en ”marginalvetenskap”. Ett felaktigt påstående är: ”att inga belägg för existensen av paranormala fenomen accepterats av den etablerade vetenskapen”. Detta trots att det saknas en undersökning som visar det och trots att seriösa forskare i realiteten har skapat en stor mängd av övertygande evidens på fenomens existens. Den skeptiska rörelsen förkastar parapsykologin genom att undvika att ens nämna den vetenskapliga forskning som genererat evidens. Det är mycket tydligt på Wikipedia i posten om parapsykologi. Under rubriken ”Referenser” längst ner finns endast några få referenser som redogör för positiva resultat. I övrigt är posten som helhet en över 8000 tecken lång text som försöker bygga upp bilden av ett tvivelaktigt ämnesområde.

Denna post på Vetapedia listar däremot över 100 forskningsreferenser från välrenommerade forskare från väst och det är endast en liten del av forskningen som utförts i hela världen, uppskattningsvis några procent om hänsyn tas till Kina, Ryssland, Sydostasien, Östblocket och andra länder som bidragit till ett internationellt forskningsunderlag.


Kultur: Paradigmets omogenhet

Det finns inga erkända förklaringsmodeller för fenomenen. Man måste därför skilja på fenomenens existens i sig och förklaringsmodellerna. Avsaknaden av förklaringsmodeller har inget med fenomens existens att göra. Denna distinktion har den skeptiska rörelsen varit skicklig på att lägga dimridåer runt i sin argumentation genom att hävda att frånvaron av förklaringsmodeller är samma sak som att fenomenen inte finns.

Ett annat problem som parapsykologin lider av är att fenomenen natur kan innebära att människan måste revidera den vetenskapliga verklighetbeskrivningen. Det låter sig inte lätt göras beroende på den traditionalistiska karaktären och den hierarkiska organisationen inom universitetsvärlden. Det forskningsfält som dock förmodligen har bäst utsikter att skapa ett genombrott är fysiken som studerar den subatomära nivån av verkligheten dvs energinivån. Med andra ord lider forskningen på paranormala fenomen av ett omoget vetenskapligt paradigm.


Externa resurser


Referenser på vetenskapliga bevis respektive relaterad forskning på paranormala fenomen i Väst


Evidence of Paranormal phenomena, ESP, PSI, Remote Viewing, Neuroquantology, Quantum Nonlocality, Near Death and Out of Body Experiences

Alexander; C. (2000) Neurophysiological Research on an Individual Experiencing Anomalous Mental Phenomena: a Case Study International Journal of Psychophysiology 35, (1), Feb 2000, pp 42-43.

(Alvarado, C.S. (2000). In E. Cardeña, S.J. Lynn, S. Krippner (Eds.), Varieties of anomalous experiences (pp. 183-218). Washington, DC: American Psychological Association. The work on Out-of-body experiences was not experimental but based on documentations of experiences. Adrian Parker at the Univesrsity of Gotheburg, Sweden, was examinator.)

Arango, M.A., & Persinger, M.A. (1988). Geophysical variables and behavior: LII. Decreased geomagnetic activity and spontaneous telepathic experiences from the Sidgwick collection. Perceptual and Motor Skills, 67, 907-910.

Atwater, P.M.H. One of the original researchers of the near-death phenomenon on par with those of Raymond Moody and Kenneth Ring. Books: Coming Back to Life and Beyond the Light, Future Memory. Read more

Bem, Daryl J., Palmer, J., & Broughton, R. (2001) Updating the ganzfeld database: A victim of its own success? Journal of Parapsychology, 65, 207-218.

Bem, Daryl J. (2003) Precognitive habituation. Paper presenterade vid 46de kongress: Parapsychologcal Association, Vancouver.

Bem, Daryl J.; Honorton, Charles (1995). ”Does psi exist? Replicable evidence for an anomalous process of information transfer” (PDF). Psychological Bulletin 115 (1): 4–18.

Berger, R.E., & Persinger, M.A. (1991). Geophysical variables and behavior: LXVII. Quieter annual geomagnetic activity and larger effect size for experimental PSI (ESP) studies over six decades. Perceptual and Motor Skills, 73, 1219-1223.

Blanke, Olaf. (Geneva University Hospital): An estimated 7 million people have reported hauntingly similar ”near-death” experiences. And the study in the British medical journal Lancet gives credence to such accounts, concluding they are valid.

Bohm, David., Department of Theoretical Physics, Birkbeck College, University of London, Malet St, London A new theory of the relationship of mind and matter

Bohm, David. Noetic Scuíences review #30, p 10 Summer 1994. A Life of Dialogue Between Science and Spirit.

Bösch H, Steinkamp F, Boller E (2006). ”Examining psychokinesis: the interaction of human intention with random number generators–a meta-analysis”. Psychological bulletin 132 (4): 497–523.

Carrington, W. (1940) Experiments on the paranormal cognition of drawings Proceedings of the Society for Psychical Research, xivi 34-151, 277-344

Carrington, W. (1940) Experiments on the paranormal cognition of drawings Proceedings of the Society for Psychical Research, 1944, xivii 155-228.

Charles T. Tart, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, and University of California at Davis. Based on an invited lecture given at the August 2001 annual meeting of the Parapsychological Association in New York City in conjunction with an Outstanding Career Award presentation. Parapsychology & Transpersonal Psychology: ”Anomalies” to be Explained Away or Spirit to Manifest?

Child, I. L. (1985), Psychology and anomalous observations. The Question of ESP in dreams. American Psychologist, 40, 1219-1230.

Cade M, Coxhead N. The Awakened Mind, 2nd ed. Shaftesbury, UK: Element 1986.

Charman RA. Placing healers, healees, and healing into a wider research context. J. Alternative and Complementary Medicine 2000, 6(2), 177-180. Brief review article (18 refs).

Delanoy, Deborah L. Department of Psychology, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, U.K. Experimental Evidence Suggestive of Anomalous Consciousness Interactions.

Dilbeck MC, Banus CB, Polanzi C, Landrith GS. Test of a field model of consciousness and social change: the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program and decreased urban crime. J Mind Behaviour 1988, 9(4), 457-486.

Duane TD, Behrendt T. Extrasensory electroencephalographic induction between identical twins. Science 1965, 150-367.

Ebon, Martin. Parapsychology Foundation, Inc., New York City, administrative secretary and editor, 1953-65. Member of staff, U.S. Office of War Information. Information officer with U.S. Department of State. Martin Ebon briefed US Agencies on Intelligence and ESP matters.

Ejvegård, R. and Broad C. D. Out-of-Body Experiences (oklar referens)

Fahrion S. et. al. EEG amplitude, brain mapping, & synchrony in & between a bioenergy practitioner & client during healing. Subtle Energies 1992, 3(1), 19-52.

Fenwick, Peter. Parmia, Sam. Lommell, Pim Van. Blackmore, Susan. The day I died: in 6 parts (video)

Gearhart, L., & Persinger, M.A. (1986). Geophysical variables and human behavior. Onsets of historical and contemporary poltergeist episodes occurred with sudden increases in geomagnetic activity. Perceptual and Motor Skills, 62, 463-466.

Goswami,Amit. Institute of Theoretical Science, University of Oregon, Eugene, OR 97403, U.S.A, Science within Consciousness, A Quantum Explanation of Sheldrake’s Morphic Resonance.

Grinberg-Zylberbaum J, Ramos J. Patterns of interhemispheric correlation during human communication. International Journal of Neuroscience 1987, 36, 41-53.

Grinberg-Zylberbaum J, Delaflor M, Sanchez Arellano ME, Guevara MA, Perez M. Human communication and the electrical activity of the brain. Subtle Energies 1992, 3(3), 25-41.

Grinberg-Zulberbaum J, Delaflor J, Attie L, Goswami L. The Einstein-Podolsky-Rosen paradox in the brain: The transferred potential. Physics Essays 1994, 7(4), 422-428.

Grof, Stanislav. From a talk given at the Institute of Noetic Sciences conference: ”The Sacred Source: Life, Death, and the Survival of Consciousness”, Chicago, Illinois, July 15-17, 1994. Noetic Sciences Review, Vol. 32, Winter 1994, pages 21-29. Alternative Cosmologies and Altered States

Hameroff, Stuart R. Departments of Anesthesiology and Psychology. The University of Arizona Health Sciences Center, Tucson. ”Funda-Mentality” Is the Conscious Mind Subtly Linked to a Basic Level of the Universe?

Hameroff, Stuart. (video) Quantum biology

Hansen, G. (1992) Criticisms of the research with Bill Delmore. Journal of Parapsychology, 56, 307-333.

Hearne, K. Visually evoked responses and ESP. Journal of the Society for Psychical Research 1977, 49, 648-657.

Hearne, K. Visually evoked responses and ESP: Failure to replicate previous findings. J Society for Psychical Research 1981, 51, 145-147.

Honorton, C. & Ferrai, D. (1989) ”Future Telling: A meta-analysis of forced-choice precognition experiments”. 1935-1987. Journal of Parapsychology, 53, 281-302.

Honorton, C. ”Precognition and real time ESP performance in a computer task with an exceptional subject”. Journal of Parapsychology, 51, 291-320.

Jordan, Robert. He has developed a very interesting theory which parallels the physiology of the dying process. Read more

Kaivarainen, Alex. Dep. of applied physics, University of Turku, Vesilinnantie 5, FIN-20014, Turku, Finland, Virtual Replica of Matter in Bivacuum & Possible Mechanism of Distant Mind – Matter and Mind – Mind Interaction.

Keil, J. (1990) How a skeptic misrepresents the research with Stepanek, Journal of Parapsychology, 54, 151-168.

Kelly, E, F. Kanthamani, B. K. H. , Child, I. L., & Young, F. W. (1975) On the relation between visual and ESP conditions in an exceptional ESP subject. Journal of the American Society for Psychical Research, 69, 185-197.

Kelly E.F., Lenz J. ”EEG changes correlated with a remote stroboscopic stimulus: A preliminary study”. In Morris J, Roll W, Morris R. J (eds.). Research in Parapsychology 1975, Metuchen, NJ: Scarecrow Press, p. 58-63 (abstracted in Journal of Parapsychology, 1975, 39, 25) 1976.

Kittenis M., Carul P, Stevens P. ”Distant psychophysiolocigal interaction effects between related and unrelated participants”. Proceedings of the Parapsychologicl Association Convention 2004, 67-76 (meeting held in Vienna, Austria, August 5-8, 2004).

Krippner, Stanley. A Pilot Study in ESP, Dreams, and Purported OBEs (1966) A 4-night pilot study at the Maimonides Medical Center Dream Laboratory in Brooklyn, New York. The subject was a male student who claimed to have frequent out-of-body experiences (OBEs) at night.

Lewicki, D.R., Schaut, G.H., & Persinger, M.A. (1987). Geophysical variables and behavior: XLIV. Days of subjective precognitive experiences and the days before the actual events display correlated geomagnetic activity. Perceptual and Motor Skills, 65, 173-174.

Lloyd D. H. ”Objective events in the brain correlating with psychic phenomena”. New Horizons, 1973, 1, 69-75.

May E.C., Targ R, Puthoff HE. ”EEG correlates to remote light flashes under conditions of sensory shielding”. In Tart CT, Puthoff HE, Targ R (eds.). Mind at large: IEEE symposia on the nature of extrasensory perception. Charlottesville, VA: Hampton Roads Publishing Company, 1979/2002.

Melton, J. G.. Parapsychology. In Encyclopedia of Occultism & Parapsychology. Thomson Gale. ISBN 978-0810394872

Millar B. An attempted validation of the “Lloyd effect.” In Morris JD, Roll WG, Morris RL. (eds.). Research in Parapsychology 1975, Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 25-27.

Millay J. Multidimensional Mind: Remote Viewing in Hyperspace. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1999.

Moody, Raymond. www.lifeafterlife.com

Moulton ST, Kosslyn SM. Using neuro-imaging to resolve the psi debate. Journal of Cognitive Neuroscience. 2008; 20(1): 182-192. PDF

Milton, J. (1997) ”Meta-analysis of free-response ESP studies without altered states of consciousness”. Journal of Parapsychology, 61, 279-319.

Milton, J. and Wiseman, R. (1999), ”Does psi exist?” Lack of replication of an anomalous process of information transfer, Psychological Bulletin, 125,. 387-391.

Milton, J. and Wiseman, R. (2001), ”Does psi exist?” Reply to Storm and Ertel, Psychological Bulletin, 127, 434-438.

Morse, Melvin. Studies at Seattle Children’s Hospital of near-death experiences, with age and sex matched controls. He studied 26 children who nearly died. www.melvinmorse.com

Makarec, K., & Persinger, M.A. (1987). Geophysical variables and behavior: XLII. Negative correlation between accuracy of card-guessing and geomagnetic activity: A case study. Perceptual and Motor Skills, 65, 105-106.

Nelson, R. & Radin, D. (1989), ”Statistically robust anomalous effects: Replication in random event generator experiments in Research in Parapsychology”, Red., L. Henckle & R. E. Berger, 23-26 Metuchen, NJ: Scarecrow Press.

Orme-Johnson D, Dillbeck MC, Wallace RK, Landrith GS. Intersubject EEG coherence: Is consciousness a field? International J of Neuroscience 1982, 16, 203-209.

Palmer, J. (1971). ”Scoring in ESP tests as a function of belief in ESP. Part I. The sheep-goat effect”. Journal of the American Society for Psychical Research, 65, 373-408.

Palmer, J. (1972). ”Scoring in ESP tests as a function of belief in ESP. Part II. Beyond the sheep-goat effect”. Journal of the American Society for Psychical Research, 66, 1-26. See list of John Palmer’s publications

Palmer, J. (1977). ”Attitudes and personality traits in experimental ESP research”. In B. B. Wolman (Ed.), Handbook of Parapsychology (pp. 175-201). New York: Van Nostrand Reinhold.

Palmer, J. (1998) ”ESP and RNG PK with Sean Harribance: Three New Studies”, Journal of Parapsychology, 62, 112-113.

Paul Dong och Thomas E. Rafill, China’s super psychics

Peratt, B, On the Origin of Consciousness – A Personal Experience on the Interaction of Mind and Body (LINK). Universal Journal of Psychology 4(1): 47 – 62, 2016 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ ujp.2016.040105

Persinger, M. A. (1993). Geophysical variables and behavior: LXXI. Differential contribution of geomagnetic activity to paranormal experiences concerning death and crisis: an alternative to the ESP hypothesis. Perceptual and Motor Skills Apr; 76(2): 555-62.

Persinger, M. A. (1993). Paranormal and religious beliefs may be mediated differentially by subcortical and cortical phenomenological processes of the temporal (limbic) lobes. Perceptual and Motor Skills. Feb; 76(1): 247-51.

Persinger, M.A. (1975). Geophysical models for parapsychological experiences. Psychoenergetic Systems, 1, 63-74.

Persinger, M.A. (1976). The problems of human verbal behaviour: The final reference for measuring ostensible PSI phenomena. The Journal of Research in PSI Phenomena, 1,72-90.

Persinger, M.A. (1979). ELF field mediation in spontaneous PSI events: direct information transfer or conditioned elicitation? Psychoenergetic Systems, 3, 155-169.

Persinger, M.A. (1979). Behaviouristic descriptions of paranormal behaviors. Psychoenergetic Systems, 3, 229-242.

Persinger, M.A. (1983). Religious and mystical experiences as artifacts of temporal lobe function: a general hypothesis. Perceptual and Motor Skills, 57, 1255-1262.

Persinger, M.A. (1984). Propensity to report paranormal experiences is correlated with temporal lobe signs. Perceptual and Motor Skills, 59, 583-586.

Persinger, M.A. (1985). Geophysical variables and behavior: XXII. The tectonogenic strain continuum of unusual events. Perceptual and Motor Skills, 60, 59-65.

Persinger, M.A. (1985). Geophysical variables and human behavior: Intense paranormal experiences occur during days of quiet, global, geomagnetic activity. Perceptual and Motor Skills, 61, 320-322.

Persinger, M.A., & Valliant, P.M. (1985). Temporal lobe signs and reports of subjective paranormal experiences in a normal population: a replication. Perceptual and Motor Skills, 60, 903-909.

Persinger, M.A. (1985). Subjective telepathic experiences, geomagnetic activity and the ELF hypothesis: Part II. Stimulus features and neural detection. PSI Research, 4(2), 4-23.

Persinger, M.A., & Cameron, R.A. (1986). Earth faults in some poltergeist-like cases? Journal of the American Society for Psychical Research, 80, 49-73.

Persinger, M.A. (1987). Spontaneous telepathic experiences from Phantasms of the Living and low global geomagnetic activity. Journal of the American Society for Psychical Research, 81, 23-36.

Persinger, M.A., & Schaut, G.B. (1988). Geomagnetic factors in subjective telepathic, precognitive and postmortem experiences. Journal of the American Society for Psychical Research, 82, 217-235.

Persinger, M.A., & Krippner, S. (1989). Experimental dream telepathy, clairvoyance and geomagnetic activity. Journal of the American Society for Psychical Research, 83, 101-116.

Persinger, M.A. (1989). Modern neuroscience and near-death experiences: expectancies and implications. Journal of Near-Death Studies, 7, 233-239.

Persinger, M.A., & Fisher, S.D. (1990). Elevated, specific temporal lobe signs in a population engaged in psychic studies. Perceptual and Motor Skills, 71, 817-818.

Persinger, M.A. (1993). Geophysical variables and behavior: LXXI. Differential contribution of geomagnetic activity to paranormal experiences concerning death and crisis: An alternative to the ESP hypothesis. Perceptual and Motor Skills, 76, 555-562.

Persinger, M.A. (1995). Out-of-body-like experiences are more probable in people with elevated complex partial epileptic-like signs during periods of enhanced geomagnetic activity: a nonlinear effect. Perceptual and Motor Skills, 80, 563-569.

Perus, Mitja (interviewer). An Interview with Dr. BASIL J. HILEY National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia. Basil J. Hiley, the Physics Department, Birkbeck College, University of London. Co-author of the ontological interpretation of quantum theory with the late Professor David Bohm. Quantum Mechanics and the Implicate Order.

Pratt, G. (1973) A decade of research with a selected ESP subject: An overview of research and reappraisal of the work with Pavel Stepanek. Proceedings of the American Society for Psychical Research, 30, 1-78.

Radin, Dean., May, E. C. & Thomson, M. J. (1986) Psi experiments with random number generators: Meta-analysis Part 1 In D. H. Weiner & D. I Radin (Ed.s) Research in Parapsychology, 1985, (pp. 14-17). Metuchin. NJ. Scarecrow Press.

Radin, Dean. The Conscious Universe: The scientific Truth of Psychic Phenomena. Harper, SanFrancisco. ISBN 0062515020

Radin, D. I. (2000). What’s ahead? Journal of Parapsychology, 64, 353-364.

Radin, D. I. (2000). Is there a sixth sense? Psychology Today.

Radin, D. I. (1998). Moving mind, moving matter. Noetic Sciences Review, 46, 20-25.

Radin, D. I. & Rebman, J. M. (1998). Seeking psi in the casino. Journal of the Society for Psychical Research, 62 (850), 193-219.

Radin, D. I. (1997). El Laboratorio para la Investigacion de la Consciencia. Revista Argentina de Psicologia Paranormal. 8, 3 (31).

Radin, D. I. (1997). Unconscious perception of future emotions: An experiment in presentiment. Journal of Scientific Exploration, 11 (2), 163-180.

Bierman, D. J. & Radin, D. I. (1997). Anomalous anticipatory response on randomized future conditions. Perceptual and Motor Skills, 84, 689-690.

Radin, D. I. (October , 1997). On science and psychic phenomena. The New Times, 13 (5), 1,6

Radin, D. I. (1997). El laboratorio para la investigación de la consciencia. Revista Argentina de Psicologia Paranormal, 8 (3-31), 209-216.

Radin, D. I. (1997). Review of The Lotto Effect. European Journal of Parapsychology, 13, 134-135.

Radin, D. I. (1996). Towards a complex systems model of psi performance. Subtle Energies and Energy Medicine, 7, 35-70.

Dalton, K. S., Morris, R. L., Delanoy, D., Radin, D. I., & Wiseman, R. (1996). Security measures in an automated ganzfeld system. Journal of Parapsychology, 60, 129-147.

Rebman, J. M., Wezelman, R. Radin, D. I., Hapke, R. A. & Gaughan, K. (1996). Remote influence of the autonomic nervous system by focused intention. Subtle Energies, 6, 111-134.

Radin, D. I. & Rebman, J. M. (1996). Are phantasms fact or fantasy? A preliminary investigation of apparitions evoked in the laboratory. Journal of the Society for Psychical Research, 61 (843), 65-87.

Radin, D. I., Rebman, J. M. & Cross, M. P. (1996). Anomalous organization of random events by group consciousness. Journal of Scientific Exploration. 10 (1), 143-168.

Radin, D. I., Taylor, R. D. & Braud, W. (1995). Remote mental influence of human electrodermal activity: A pilot replication. European Journal of Parapsychology, 11, 19-34.

Radin, D. I. (1994). Hi-tech consciousness. Retreat Magazine, 5, 19-21.

Radin, D. I. (1994). On complexity and pragmatism. Journal of Scientific Exploration, 8 (4), 523-534.

Radin, D. I., McAlpine, S. & Cunningham, S. (1994). Geomagnetism and psi in the ganzfeld. Journal of the Society for Psychical Research, 59 (834), 352-363.

Radin, D. I. (1993). Environmental modulation and statistical equilibrium in mind-matter interaction. Subtle Energies, 4 (1), 1-30.

Radin, D. I. (1993). Neural network analyses of consciousness-related patterns in random sequences. Journal of Scientific Exploration, 7 (4), 355-374.

Radin, D. I. (1992). Beyond belief: Exploring interactions among mind, body and environment. Subtle Energies, 2 (3), 1 – 40.

Radin, D. I. (1990-1991). Statistically enhancing psi effects with sequential analysis: A replication and extension. European Journal of Parapsychology, 8, 98 – 111.

Radin, D. I. & Ferrari, D. C. (1991). Effects of consciousness on the fall of dice: A meta-analysis. Journal of Scientific Exploration, 5(3), 61-84.

Radin, D. I. (1990). Testing the plausibility of psi-mediated computer system failures. Journal of Parapsychology, 54, 1-19.

Radin, D. I. (July, 1990). Executive ESP. Leaders, 13, 123-124.

Radin, D. I. (April, 1990). On the scientific validity of astrology. Leaders, 13, 8.

Radin, D. I. (1990). On “pathological science.” Physics Today, 43, 3, 110.

Radin, D. I. (1990). Putting psi to work. Parapsychology Review, 21, 5-9.

Radin, D. I. (1989). Searching for “signatures” in anomalous human-machine interaction research: A neural network approach. Journal of Scientific Exploration, 3(2), 185-200.

Radin, D. I. & Nelson, R. D. (1989). Evidence for consciousness-related anomalies in random physical systems. Foundations of Physics, 19, 1499-1514.

Radin, D. I. & Utts, J. M. (1989). Experiments investigating the influence of intention on random and pseudorandom events. Journal of Scientific Exploration, 3(1), 65-79.

Radin, D. I. (February, 1989). Parapsychology bushwacked. Fate, 36-43.

Radin, D. I. (1988). Effects of a priori probability on psi perception: Does precognition predict actual or probable futures? Journal of Parapsychology, 52, 187 – 212.

Radin, D. I. & Nelson, R. D. (1988). Repeatable evidence for anomalous human-machine interactions. In M. L. Albertson, D. S. Ward, & K. P. Freeman (Eds.), Paranormal Research, Fort Collins, CO.: Rocky Mountain Research Institute, 306 – 317.

Nelson, R. D. & Radin, D. I. (1987). When immovable objections meet irresistible evidence. Behavioral and Brain Sciences, 10, 600-601.

Radin, D. I. & Bosworth, J. L. (1987) On statistics for “psientists” and skeptics. Journal of the American Society for Psychical Research, 81, 277-290

Radin, D. I. (1985). Pseudorandom number generators in psi research. Journal of Parapsychology, 49, 303-328.

Radin, D. I. & Bosworth, J. L. (1985) Response distributions in a computer-based perceptual task: Test of four models. Journal of the American Society for Psychical Research, 79, 453-483.

Radin, D. I. (1982). Experimental attempts to influence pseudorandom number sequences. Journal of the American Society for Psychical Research, 76, 359-374.

Ramachandran, Vilayanur S. (article)

Rebert CS, Turner A. EEG spectrum analysis techniques applied to the problem of psi phenomena. Behavioral Neuropsychiatry 1974, 6, 18-24.

Ring, Kenneth. His research involves investigating NDE:s among blind persons. Books: Mindsight and Lessons From The Light. Read more

Sabell A, Clarke C, Fenwick P, Clarke CP. Inter-subject EEG correlations at a distance-transferred potential. In: Alvarado, C.S., ed. Proceedings of the 44th Annual Convention of the Parapsychological Association, New York, NY 2001, 419-422.

Sabom, Michael, Dr. A cardiologist whose first book, Recollections of Death: A Medical Investigation, is considered to be a landmark in the field of near-death research. In 1994, he founded the Atlanta Study with the purpose to document the life-and-death dramas played out in operating rooms and hospital beds. His book Light and Death, shares his findings from the Atlanta Study. Read more.

Schmidt, S., Schneider, R, Utts, J. & Walach, H. (2003) Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At. – Two Meta-Analyses. British Journal of Psychology in press.

Schmidt, H., Morris, R. L., Rudolph, L. (1986), Channeling evidence for PK effects to independent observers, Journal of Parapsychology, 50, 1-16.

Schmidt, H. (1969) Quantum processe predicted? New Scientist, 16 October, 114- 115. se även Schmidt (1969) Journal of Parapsychology, 33, 99-108 för vidare detaljer.

Schmidt, H. (1993) Observation of a psychokinetic effect under highly controlled conditions. Journal of Parapsychology, 57, 357-372.

Seto A, Kusaka C, Nakazato S, et al. Detection of extraordinary large biomagnetic field strength from the human hand during external qi emission. Acupuncture and Electrotherapeutics Research International 1992, 17, 75-94.

Schaut, G.B., & Persinger, M.A. (1985). Subjective telepathic experiences, geomagnetic activity and the ELF hypothesis: Part I. Data analyses. PSI Research, 4(1), 4-20.

Sherwood, S. & Roe, C. (2003) A review of the Dream ESP studies since the Maimonides Dream ESP studies. Journal of Consciousness studies, 10, 85-110.

Shealy CN, Smith T, Liss S, Borgmeyer V. EEG alterations during absent ‘healing.’ Subtle Energies 2000, 11(3), 241-248.

Sheldrake, Rupert

Silfen, Carole and Mitchell, Janet Lee. OBE-experiment with Ingo Swann July 26, 1972, ”Report of an Out-of-Body Experiment Conducted at the American Society for Psychical Research. The content of a box had to be viewed and drawn. Ingo was connected to EEG equipment and thus prevented movement during the experiment. He was then to exit the body and view the contents of the box.

Sinclair, U. (2001) Mental Radio Preface by Albert Einstein. Charlottesville, VA: Hampton Roads).

Smith, M. (2003) The psychology of the psi-conducive experimenter: personality, attitudes towards psi, and personal experience. Journal of Parapsychology, 67, 117-128.

Schmidt, S.; Schneider, R.; Utts, J.; Walach, H. (2004). ”Distant intentionality and the feeling of being stared at: two meta-analyses”. British journal of psychology (London, England : 1953) 95 (Pt 2): 235–47.

Standish L, Johnson LC, Richards T, Lozak L. Evidence of correlated functional MRI signals between distant human brains. Alternative Therapies in Health and Medicine 2003, 9, 122-128.

Standish L et al. J. Electroencephalographic evidence of correlated event-related signals between the brains of spatially and sensory isolated human subjects. J. Alternative and Complementary Medicine 2004, 10(2), 307-314.

Stapp, Henry P. 1998, Lawrence Berkeley National Laboratory. University of California. Berkeley. Whiteheadian Process and Quantum Theory of Mind

Stanford, R.G. & Stein, A. G. (1994) A meta-analysis of ESP studies contrasting hypnosis and a comparison condition. Journal of Parapsychology, 58, 235-269.

Stapp, Henry P. Theoretical Physics Group, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, Berkeley, California, U.S.A. Why Classical Mechanics Cannot Naturally Accommodate Consciousness but Quantum Mechanics Can.

Steinkamp, F., Milton, J. & Morris, R.L. (1998). A meta-analysis of forced-choice experiments comparing clairvoyance and precognition. Journal of Parapsychology, 62, 193-218.

Storm L., and Ertel S. (2001), Does psi exist? Milton and Wisemans (1999) meta-analysis of ganzfeld research, Psychological Bulletin, 127, 424-433.

Sugano H, Uchida S, Kuramoto I. A new approach to the study of subtle energies. Subtle Energies 1994, 5(2), 143-165.

Schwarz, John H. Prof. Caltech The Second Superstring Revolution – report on the latest developments in superstring theory”.

Schwartz, Gary , Dr. Laboratory for Advances in Consciousness and Health. The After Life Experiments. Article in Netplaces.

Targ, R, Puthoff, H. Information transmission under conditions of sensory shielding. Nature 1974, 252, 602-607.

Targ, R. (1994) Remote viewing replication evaluated by concept analysis. Journal Parapsychology, 58, 271-284.

See list of Russel Targ’s publications

Targ, Russel (video)

Targ, Russel. Book: Mind Reach: Scientists Look at Psychic Ability (Delacorte, 1977)

Targ, Russel. Book: Mind At Large: IEEE Symposia On The Nature of Extrasensory Perception (Preager, 1979)

Targ, Russel. Book: The Mind Race: Understanding and Using Psychic Abilities (Villard, 1984)

Targ, Russel. Book: Miracles of Mind: Exploring Non-local Consciousness and Spiritual Healing (New World Library, 1998)

Targ, Russel. Book: The Heart of the Mind: How to Experience God Without Belief (New World Library, 1999)

Tart, Charles T. University of Nevada, Las Vegas; Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto; & University of California, (1997, Journal of Consciousness Studies-Online). Parapsychology: A Brief Bibliography

Tart, Charles T. Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Selected Subject Miss Z (read about night IV). Psychology Department, University of California at Davis, California 95616 (1968, Journal of the American Society for Psychical Research).

Tart, Charles T. Further Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Gifted Subject, Robert A. Monroe. This article was originally published under the above title in the Proceedings of the Parapsychological Association, W. Roll, R. Morris & J. Morris (Eds.), Nov. 6, 1969, pp. 43-44.

Tart, Charles T. Second Psychophysiological Study of Out-of-the-Body Experiences in a Selected Subject Mr. X (Robert A. Monroe) University of California Davis, California, (1967, International Journal of Parapsychology). Read more

Tart, Charles T. Six Studies of Out-of-the-Body Experiences.

Taylor, Jill Bolte. Lecture, TED.com (video) Neurobiologist experiencing savikalpa (?) samadhi during a severe stroke.

Thouless, R. H. (1942). ”Experiments on paranormal guessing”. British Journal of Psychology, 33, 15–27.

Utts, Jessica, Professor, Division of Statistics, University of California, Davis. An Assesment of the Evidence for Psychic Functioning.

Vernn, Neppe (article)

Wackerman, J, Seiter, C, Keibel, Walach, H. Correlations between brain electrical activities of two spatially separated human subjects. Neuroscience Letters 2003, 336, 60-64.

Warcollier, R. (2001) ”Mind to Mind”. Prefaced by Ingo Swann, Charlottesville, VA. Hampton Roads.

White, R. A. (1976b) The limits of experimenter influence on psi test results: Can any be set?, Journal of the American Society for Psychical Research, 70, 335-369.

White, R,A. (1977), The influence of the experimenter motivation, attitudes and methods of handling subjects in psi test results. In Handbook of Parapsychology, 273-301, Edit. B.Wolman, New York: Van Nostrand Reinhold.

White, R. A. (1976a) The influence of persons other than the experimenter on the subject’s scores in psi experiments. Journal of the American Society for Psychical Research, 69,133-166.

Williams, Kevin

Wiseman, R. Testing the notion that a foot shinercould have been used during the Delmore experiments. Journal of Parapsychology, 59, 63-65.

Zimmerman J. New technologies detect effects in healing hands. Brain/Mind Bulletin 1985, 10(2), 20-23

Forskning på och tillämpning av Remote Viewing

The IRVA Remote Viewing Libary a searchable web-based collection of remote viewing related articles, papers, book reviews and excerpts, and news items. This area is a work in progress and we will continue to make improvements in both the quantity and quality of contained materials.

RV history A Brief Time Line of Remote Viewing History, IRVA

Remote viewing – good examples (Ed May)

Remote Viewing in a Group Setting. Russell Targ & Jane Katra

IRVA papers

A model for remote mental interactions Matti Pitkänen Department of Physical Sciences, High Energy Physics Division, PL 64, FIN-00014, University of Helsinki, Finland

Remote Viewing demonstrated on TV. Psi Tech demonstrates the potential of remote viewing.

Buildings, Lawrence Livermore National Laboratory. Remote Viewer: Joseph McMoneagle. This trial was carried out by Dr. Edwin C. May in 1987.

Drawing of a gantry crane at the secret Soviet R&D site at Semipalatinsk. Remote Viewer: Pat Price. This trial was carried out by Russell Targ in 1974.

Livermore Valley Foothills Windmill Farm. Remote Viewer: Joseph McMoneagle. This trial was carried out by Dr. Edwin C. May in 1987.

Airport on an island off San Andres, Columbia Sketch produced by physicist Russell Targ, when he spontaneously took the role of remote viewer in the absence of psychic Pat Price’s.

The Caravel Project (PDF) The Location, Description, and Reconstruction of Marine Sites Through Remote Viewing, Including Comparison With Aerial Photography, Geologic Coring, and Electronic Remote Sensing Stephan A. Schwartz, Randall J. De Mattei, and Roger Smith

The Discovery of An American Brig (PDF) Fieldwork Involving Applied Remote Viewing Including a Comparison With Electronic Remote Sensing. Stephan A. Schwartz and Randall J. De Mattei

Preliminary Survey of the Eastern Harbor, Alexandria Egypt, (PDF) Including a Comparison of Side Scan Sonar and Remote Viewing. Stephan A. Schwartz

The Location and Reconstruction of a Bysantine Structure in Marea, Egypt (PDF) Including a Comparison of Electronic Remote Sensing and Remote Viewing. Stephan A. Schwartz

Probing Jupiter, Ingo Swann, 1973.

Giertz, Caroline. Wistbacka, Anders. Nordisk Film, May 2003. TV experiment, single blind.

”Information Transfer under Conditions of Sensory Shielding,” Nature, V252, #5476, pp 602-7,10/18/74

”Information Transmission in Remote Viewing Experiments,” Puthoff & Targ, Nature, V284, pp191, 3/13/80

”Direct Perception of Remote Geographical Locations, ” Puthoff & Targ, Proceedings of the IEEE, New York, April 19-21, 1977

”State of the Art in Remote Viewing Studies,” Proceedings of the IEEE, Targ, Puthoff, & May, Washington, D.C. 9/20/77

”A Perceptual Channel for Information Transfer over Kilometer Distances, Puthoff & Targ, Proceedings of the IEEE, V64, #3, pp329, 3/76

”Information Transfer under Conditions of Sensory Shielding,” Nature, V252, #5476, pp 602-7,10/18/74

”Information Transmission in Remote Viewing Experiments,” Puthoff & Targ, Nature, V284, pp191, 3/13/80

”Direct Perception of Remote Geographical Locations, ” Puthoff & Targ, Proceedings of the IEEE, New York, April 19-21, 1977

”State of the Art in Remote Viewing Studies,” Proceedings of the IEEE, Targ, Puthoff, & May, Washington, D.C. 9/20/77

”A Perceptual Channel for Information Transfer over Kilometer Distances, Puthoff & Targ, Proceedings of the IEEE, V64, #3, pp329, 3/76


Övriga referenser

Evidence vs Opinion on the Paranormal

State of the Art in Transpersonal Psychology, 1996

Journal of Consciousness Studies. How does the mind relate to the brain? Can computers ever be conscious? What do we mean by subjectivity and the self?