Vetapedia

Alternativet till Wikipedia

Sökresultat: ”Hippokrates” Sida 1 av 3

Hippokrates ed

HippokratesHippokrates ed nedtecknad ca 500 år före Kristus, har påverkat utformningen av den moderna läkareden som under århundraden traditionellt avlagts av läkare och tandläkare inför deras examinering. [1] Dock inte längre i Sverige. Läkareden har i Sverige ersatts av Socialstyrelsens anvisningar. [2] Medlemmar i Sveriges läkarförbund har anvisningar om etik. [3]
Den ursprungliga eden antas vara författad av Hippokrates, och möjligen nedtecknad av en av hans studenter.

Jag svär vid Apollon, läkaren, vid Asklepios, vid Hygieia och Panakeia samt vid alla gudar och gudinnor, tagande dem till vittne att jag så vitt jag förmår och mitt förstånd räcker skall hålla denna min ed och denna min förpliktelse.

Den som lärt mig denna konst skall jag akta lika högt som mina föräldrar, dela med honom vad jag äger och vid behov hjälpa honom; hans söner skall jag anse som mina bröder, och om de önskar lära denna konst skall jag undervisa dem däri utan lön eller förbindelse. Föreskrifter, muntliga föredrag och allt vad till undervisningen hör skall jag meddela mina och min lärares söner samt de lärjungar som avgivit skriftlig och edlig förpliktelse enligt läkarbruk, men icke åt någon annan.

Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja. Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dylikt: ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel. I renhet och fromhet vill jag tillbringa mitt liv och utöva min konst. Stensnitt skall jag förvisso icke göra, utan överlåta denna praktik åt dem som därmed befattar sig.

I de hus där jag ingår vill jag ingå till fromma för de lidande och hålla mig fjärran från varje medveten fördärvbringande orättrådighet, särskilt från könsligt umgänge med kvinnor och män, såväl fria som slavar.

Vad jag under utövandet av mitt yrke eller under umgänget med människor utom yrket sett eller hört, och som möjligen är av beskaffenhet att ej böra utspridas, skall jag förtiga och anse som om det vore osagt.

Håller jag nu denna min ed och ej bryter däremot, så må det vara mig förunnat att njuta av livet och min konst, alltid och av alla ärad och aktad! Överträder jag den och blir menedare, så må motsatsen bli min lott!

Referenser

1) Nedtecknat pergament av Hippokrates ed (Wikicommons)

2) Socialstyrelsens anvisningar

3) Läkarens etiska regler för medlem i Sveriges Läkarförbund.

4) Hippokratisk medicin

Mänskliga rättigheter

Mänskliga fri- och rättigheter handlar om att alla människor, oavsett vem man är eller vart man bor, ska kunna leva fritt. Alla ska ha tillgång till sina rättigheter och kunna känna sig trygga med sina livsval och åsikter.  Detta utgör också historiskt humanismens värdegrund.

Grundtanken är att människan föds fri och att alla människor är lika värda. Här ingår yttrandefriheten, skydd av barns och kvinnors rättigheter, tanke- och religionsfriheten, rätten till mötesfrid, urfolkens rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa.

Skyddet mot att bli diskriminerad och förföljd för sin könstillhörighet, sexuella läggning, etnicitet, livsåskådning eller av andra skäl har varit en het samhällsfråga som drivit fram flera intresseorganisationer.  I Sverige är RFSL ett sådant exempel.

Ett annat skydd rör förbud mot fysiskt och psykiskt våld vid uppfostran av barn och förhindrande av tvångsäktenskap.

Internationell problematik

Människors rättigheter kränks dagligen. Det sker i alla länder även i Sverige. Därför är det viktigt att regeringar, organisationer och civila samhället tillsammans jobbar för att motverka kränkningar och skydda utsatta människor. Den antihumanistiska rörelsen utgör här ett svårt hot också i det svenska samhället.

Historik

Stadgar till de mänskliga rättigheterna har utvecklats under mer än tusen år för att stärka människans ”rätt till sitt eget liv”. Detta kommer till uttryck i återberättelser och analyser av slavuppror och befrielser från tyranniska härskare. Tusenåriga texter är sällsynta men det finns några sparade i kinesisk kultur med hänvisning till Konfucius. I grekisk kultur finns desto fler med hänvisning till filosofer och läkare som Hippokrates. Se Hippokrates ed nedtecknad ca 500 år före Kristus.

Kyroskrönikan är en cylinder av lera, daterad till 500-talet f. Kr. och upptäckt 1879 i Babylon. Den dåvarande persiske akemeniderkungen Kyros II, tog då upp de förtryckta folkens befrielse. Han utfärdade en proklamation 538 f.Kr. som berör religionsfrihet och rättstrygghet. Denna betraktas som den första kända människorättsliga förklaringen.

I Sverige var det Magnus Ladulås lag från 1280 Alsnö stadga som gav frälset sina första rättigheter mot kungens makt. Här stadgades även hårda straff för brott mot mötesfrid.

I Wikipedia påstås det att: De mänskliga rättigheterna har sitt ursprung i den engelska Magna Charta från 1215, den franska deklarationen om människans och medborgarens rättigheter från 1789 och den amerikanska självständighetsförklaringen från 1776. Men det är således en historiskt begränsad syn på hur dessa rättigheter har utvecklats.

Källor

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna: LÄNK

Folkrörelser och Protester LÄNK

 

Skolmedicin

Skolmedicin är en term för läkekonst som gärna utger sig för att vara baserad på ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” (Socialstyrelsens riktlinjer) och där de flesta länder (dock inte Sverige) låter läkare svära en läkared.

”Vetenskap”

Vetenskap omfattar all forskning och kunskapsinhämtning oavsett metod. på Wikipedia avgränsas det till ”Vetenskap är sådan forskning som har publicerats i vetenskapliga publikationer.” Till detta fogas olika restriktioner om vem vilka som ska godkänna rönen för att de ska betraktas som vetenskap. Problemet blir att det rådande paradigmet avfärdar forskning som strider mot referenternas världsbild. Makten över vetenskapen bestämmer således vad som ska accepteras och vilken forskning som får medel.

”Beprövad erfarenhet”

Begreppet ”beprövad erfarenhet” förekommer i patientsäkerhetslagen och har starkt kritiserats eftersom begreppet är diffust och oklart när det gäller var gränsen går för beprövad och vems erfarenhet man syftar på. Socialstyrelsens rådgivande organ Statens beredning för medicinsk utvärdering har framhållit att det inte är ett tillräckligt stabilt begrepp och flera röster har höjts för att uttrycket skall tas bort från författningstexten.

Historik

Skolmedicin har sitt ursprung i antikens metoder för att vetenskapligt undersöka människokroppen dess skador och sjukdomar. Dess etik har formulerats av Hippokrates ed [1], Hippokratisk medicin [2] och dess värdegrund uttrycktes genom berättelser om Askleipos, läkekonstens gud [3].

”Hippokrates kallas ”läkekonstens fader”. Hans idéer om helhetssyn ligger till grund för den hippokratiska medicinska skolan och banade väg för läkaryrket som betonade hela människan.
Detta synsätt innebär en stor skillnad gentemot den atomatiserade biologiska reduktionism som sedan följde och kom att ligga till grund för västerländsk skolmedicin, överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som skadar kroppen.

Hippokratisk medicin har en ödmjuk inställning till den sjuke människan och tar stor hänsyn till att stärka människans inre läkande förmåga. Den terapeutiska inriktningen där det ingick lätt massage avsåg att medverka till ”naturens läkande kraft”.

Detta ligger till grund för den läkared som läkare utanför Sverige får svära dock inte i Sverige sedan 1886 då riksdagen avskaffade läkareden. En högljudd debatt om att återinföra läkareden i Sverige har förts inom svenska läkarförbundets olika föreningar som idag har ca 85% av Sveriges läkare anslutna.[4][5]

Terminologi

Andra termer för skolmedicin
Andra termer för skolmedicin är ortodox medicin, allopatisk medicin, konventionell medicin eller västerländsk medicin.
Skolmedicin har i modern tid haft en period där den frångått helhetssynen och blivit alltmer specialiserad och uppdelad i allt mindre bitar. I samband med det har även människan och människokroppen materialiserats och fått ett rent fysiskt, biologiskt betraktelsesätt.

Wikipedia

Wikipedia nedvärderar alternativ
På Wikipedia nedvärderas holistisk medicin som folkmedicin, alternativ och komplementär medicin genom en artikel om Skolmedicin påstår att de inte är vetenskapliga.

Termen skolmedicin används vanligen som kontrast till ovetenskapliga tekniker betecknade som folkmedicin, alternativ eller komplementär medicin.(WIKIPEDIA 20150403)

Källor

Vetapediartiklar
1) Hippokrates ed
2) Hippokratisk medicin
3) Askleipos

Referenser
4) Varför svär inte svenska läkare ed? PDF
5) Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014 Motion om läkareden bifölls LÄNK

Sida 1 av 3

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén